SFS 2007:756 Förordning med instruktion för Lotteriinspektionen

070756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Lotteriinspektionen;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel och
lotterier.

2 § Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst au-
tomatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myn-
digheten

1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst auto-

matspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och
kontroll över att lagstiftningen följs,

2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotteri-

marknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det un-
derlag som behövs inom spelområdet,

3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen, och
4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

5 § Vid myndigheten finns en chefsjurist och i övrigt de funktioner som
myndighetens ledning bestämmer.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

SFS 2007:756

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:756

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101). Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas endast i fråga om adminis-
trativa ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)