SFS 2007:757 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk

070757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens fastighetsverk;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens
fasta egendom, såsom utrikesfastigheter, de kungliga slotten, Djurgårds-
marken och regeringsbyggnaderna, vissa kulturfastigheter, gamla fästen,
monument, vissa älvsträckor och markområden samt vissa donationsfastig-
heter.

2 § Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation
och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast
egendom.

3 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva upp-
dragsverksamhet.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

SFS 2007:757

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:757

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avgifter

9 § Uppdrag enligt 3 § ska finansieras med avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)