SFS 2007:758 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket

070758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Fortifikationsverket;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta
egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.

2 § Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation
och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast
egendom.

3 § Myndigheten ska bistå Försvarsmakten i lokalförsörjningsfrågor.

4 § Myndigheten ska ansvara för anskaffning av mark samt för etablering,
förvaltning och avyttring av byggnader, anläggningar m.m. för försvarets
behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insat-
ser.

5 § Myndigheten ska bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kom-
petens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningstek-
nik kan utvecklas och säkerställas.

6 § Myndigheten ska på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för
inriktningen av och genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- och an-
läggningsteknik.

7 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva upp-
dragsverksamhet.

Samverkan

8 § Myndigheten ska utbyta erfarenheter och information med andra myn-
digheter i syfte att öka civila och militära synergieffekter inom Fortifika-
tionsverkets verksamhetsområde.

SFS 2007:758

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:758

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

9 § Myndigheten leds av en styrelse.

10 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman
i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)
och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 § Uppdrag enligt 7 § ska finansieras med avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)