SFS 2007:759 Förordning med instruktion för Konjunkturinstitutet

070759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Konjunkturinstitutet;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Konjunkturinstitutet har till uppgift att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet

samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin,

2. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör insti-

tutets verksamhet samt bedriva forskning i syfte att utveckla analys- och
prognosmetoder,

3. göra miljöekonomiska analyser samt bedriva forskning i syfte att ut-

veckla monetära miljöräkenskaper och miljöekonomiska modeller,

4. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och prog-

nosdata för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med prog-
nosmodeller samt med miljöekonomiska analyser,

5. i samråd med sådana myndigheter och sammanslutningar som arbetar

inom näraliggande områden verka för att statistiskt material av betydelse för
studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken, och

7. inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor

och tjänster.

Samverkan

2 § Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens inkomster och
utgifter samarbeta med Ekonomistyrningsverket och bistå verket med att
förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

3 § Myndigheten ska samverka med Riksgäldskontoret när det gäller prog-
noser över statens lånebehov.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:759

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:759

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

8 § Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag
åt andra än regeringen. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Myndigheten ska inte tillämpa 29

§ myndighetsförordningen

(2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:99) med instruktion för Konjunkturinstitutet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)