SFS 2007:760 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet

070760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen förskriver följande.

Uppgifter

1 § Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och hand-
läggande uppgifter åt ett särskilt råd som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 § Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 § Rådet ska bestå av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ord-
förande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 § Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och
i den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om
och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska
politikens syften och effektivitet.

6 § Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen,

1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka in-

kluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgifts-
taket för staten, samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa
mål och till konjunkturutvecklingen,

2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med god långsiktigt uthållig till-

växt samt leder till långsiktigt hållbar hög sysselsättning,

SFS 2007:760

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:760

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpro-

positionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska
politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och

4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller

som ligger till grund för prognoserna.

7 § Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om
den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

8 § Rådet är beslutfört när minst sex av ledamöterna, bland dem ord-
förande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

9 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av rege-
ringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Rapportering

10 § Det särskilda rådet ska senast den 15 mars varje år lämna en rapport
till myndigheten. I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedöm-
ningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamö-
terna ska framgå av rapporten.

Myndigheten ska utan dröjsmål lämna det särskilda rådets rapport med

eget yttrande till regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
20 § om föredragning av ärenden,
24 § om myndighetschefens ställföreträdare, och
29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordningen träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet ska upphöra att gälla.
Den rapport som avses i 10 § ska under 2008 lämnas senast den 15 maj.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)