SFS 2007:761 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket

070761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Ekonomistyrningsverket ansvarar för ekonomisk styrning av statlig
verksamhet.

2 § Myndigheten har till uppgift att bistå regeringen med det underlag re-
geringen behöver för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att
den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Myndigheten ska utveckla och förvalta regelverk och metoder för en än-

damålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. Myndigheten ska
även analysera och lämna information om den statliga ekonomin.

Myndigheten ska främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel.

3 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med
myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

4 § Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god redovisningssed i sta-

ten,

2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet,
3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporte-

ringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen,
6. förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning

(Hermes),

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång

till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd,

8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisnings-

organisationen,

9. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing,

hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än
statliga myndigheter,

10. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,

SFS 2007:761

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:761

11. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt

fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig in-
köpssamordning,

12. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten

hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt
svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon
myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,

13. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörj-

ningen samt följa upp uppgifterna, och

14. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor.

5 § Myndigheten ska också

1. vara revisionsmyndighet för
a) Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den
11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999

1,

b) Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning

(EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden

2 för

programperioden 2007–2013,

c) Fonden för yttre gränser som avses i artikel 27.1 c i Europaparlamen-

tets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av
fonden för yttre gränser för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna
programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”

3, och

d) Europeiska integrationsfonden som avses i artikel 23.1 c i rådets beslut

2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för
integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av
det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsström-
mar”

4,

2. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket

och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som avses i ar-
tikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finan-
sieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

5,

3. genomföra substansgranskningar som avses dels i artikel 62.1 b i rådets

förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det natio-
nella programmet, dels i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006
för det nationella programmet samt säkerställa att sådana granskningar ge-
nomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är place-
rad i Sverige,

4. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i Eu-

ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli
2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

2 EUT L 223, 15.8.2006, s. 1 (Celex 32006R1198).

3 EUT L 144, 6.6.2007, s. 22 (Celex 32007D0574).

4 EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

5 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

background image

3

SFS 2007:761

förordning (EG) nr 1783/1999

6 för de territoriella program där förvaltnings-

myndigheten inte är placerad i Sverige, och

5. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovis-

ningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet (2006/C
139/01)

7.

6 § Myndigheten har till uppgift att inom området ekonomisk styrning ge
stöd till andra myndighet genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning
och rådgivning.

Myndigheten får på uppdrag utföra utredningar åt andra myndigheter

inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 § Myndigheten ska samverka med Statskontoret och Verket för förvalt-
ningsutveckling i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsför-
valtning.

8 § Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens inkomster och
utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att för-
klara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamö-
ter.

Särskilda organ

11 § Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att
ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed
i staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter.

12 § Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift
att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god internrevi-
sion i staten. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ord-
förande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ordfö-
rande i redovisningsrådet utses av regeringen.

6 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

7 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006Q0614).

background image

4

SFS 2007:761

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

17 §

Myndigheten ska ta ut en avgift för samråd

1. enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovis-

ningssystem, och

2. enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

18 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet hänförlig till de system

som avses i 4 § 6 och 7 och för tjänsteexport.

19 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådant stöd och sådana utredningar

som avses i 6 §.

Rapportering

20 § Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

1. en sammanställning och analys av utfallet på statsbudgeten och för ål-

derspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

2. prognoser över statsbudgeten och ålderspensionssystemet,
3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositio-

nen avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för så-
dana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte
gör,

4. underlag till årsredovisning för staten,
5. underlag till pris- och löneomräkning,
6. fastställda ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
7. en förteckning över de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig avgiftsbelagd verk-

samhet, samt

9. en redovisning över den statliga internrevisionen.

21 § Myndigheten ska varje år lämna

1. information om statens finanser till internationella organisationer, och
2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska centralbyrån

samt redovisa skillnaden mellan det underlag som lämnas och statsbudgeten.

Rätt att få upplysningar

22 § Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den infor-
mation som myndigheten behöver för sin verksamhet.

background image

5

SFS 2007:761

Rätt att meddela föreskrifter

23 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av
författningar om den statliga redovisningen, finansieringen och resultatstyr-
ningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

3* SFS 2007:755–779

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007