SFS 2007:762 Förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån

070762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statistiska centralbyrån;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statistiska centralbyrån ansvarar för officiell statistik och för annan
statlig statistik.

2 § Utöver det som följer av förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken har myndigheten till uppgift att

1. utveckla, framställa och sprida statlig statistik,
2. samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella or-

ganisationer, och

3. samordna det statliga statistiksystemet.
Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myn-

dighetens uppgifter och verksamhetsområde.

3 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. fastställa konsumentprisindex, och
2. göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av rege-

ringen.

4 § Myndigheten ska i mån av resurser utföra uppdrag inom sitt verksam-
hetsområde åt en myndighet.

Myndigheten får åta sig uppdrag enligt första stycket även från andra upp-

dragsgivare.

5 § Myndigheten får behandla uppgifter i följande register:

1. registret över totalbefolkningen (RTB),
2. register med folk- och bostadsräkningar (FoB),
3. fastighetstaxeringsregistret,
4. utbildningsregistret (UREG),
5. arbetskraftsundersökningarna (AKU),
6. företagsdatabasen (FDB),
7. utrikeshandelsregistret,
8. inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
9. sysselsättningsregistret (�&RSYS),
10. mervärdesskatteregistret,

SFS 2007:762

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:762

11. kontrolluppgiftsregistret,
12. yrkesregistret,
13. register med undersökningar om levnadsförhållandena i samhället

(ULF),

14. lantbruksregistret vid Jordbruksverket,
15. registret över för brott lagförda personer vid Brottsförebyggande rå-

det,

16. bilstatistikregistret vid Statens institut för kommunikationsanalys, och
17. registret med data för integrationsstudier (STATIV).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Rådet för den officiella statistiken

8 § Vid myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har
till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor
om den officiella statistikens tillgänglighet, kvalitet och användbarhet samt i
frågor om att underlätta uppgiftslämnandet.

Rådet ska årligen utarbeta en rapport om den officiella statistiken, sam-

manställa en årlig publiceringsplan och föra en förteckning över statistikan-
svariga myndigheter och produkter. Vidare ska rådet verka för samarbete
mellan de statistikansvariga myndigheterna samt för utveckling och förvalt-
ning av ett statistiknätverk.

Rådet för den officiella statistiken består av myndighetens chef, som är

ordförande, och högst sex andra ledamöter.

9 § Ledamöterna i rådet för den officiella statistiken utses av myndigheten
efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och förordnas för
längst tre år.

Vetenskapliga rådet

10 § Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift att
bistå myndigheten i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet får
även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frå-
gor.

Vetenskapliga rådets sammansättning bestäms av myndigheten.

Nämnderna för konsumentprisindex och byggnadsindex

11 § Till myndigheten är en nämnd för konsumentprisindex och en nämnd
för byggnadsindex knutna.

background image

3

SFS 2007:762

12 § Nämnden för konsumentprisindex ska handlägga frågor om beräk-
ningar av konsumentprisindex och därvid

1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder

som gäller för indexberäkningarna, och

2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av konsument-

prisindex.

Nämnden för konsumentprisindex består av en ordförande och åtta andra

ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot
finns en ersättare.

13 § Nämnden för byggnadsindex ska handlägga frågor om beräkningar av
byggnadsindex och därvid

1. avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder

som gäller för indexberäkningarna, och

2. främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnads-

index.

Nämnden för byggnadsindex består av en ordförande och tio andra leda-

möter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot finns
en ersättare.

14 § Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av
myndigheten för längst tre år. I nämnden för konsumentprisindex förordnar
dock regeringen en av de andra ledamöterna.

Bestämmelserna i första stycket gäller också ersättare för ledamöter.

15 § Bland de åtta ledamöter i Nämnden för konsumentprisindex som ut-
ses av myndigheten förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter för-
slag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan och
Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig
skicklighet att de sammantaget har kompetens inom områdena nationaleko-
nomi och statistik.

Bestämmelserna i första stycket gäller också ersättare för ledamöter.

16 § �&tta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras ersät-
tare förordnas efter förslag av

1. Boverket,
2. Byggherreforum,
3. Industrins byggmaterialgrupp,
4. Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund u.p.a.,

gemensamt med Svenska riksbyggen,

5. Svenska byggnadsarbetareförbundet,
6. Sveriges Byggindustrier,
7. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, och
8. Företagarnas Riksorganisation.

17 § Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de an-
dra ledamöterna är närvarande.

18 § �renden i nämnderna avgörs efter föredragning.

background image

4

SFS 2007:762

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

19 § Nämndernas beslut får inte överklagas.

Anställningar

20 § Generaldirektören är myndighetschef.

21 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

22 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

24 § Myndigheten ska ta ut avgifter för uppdrag enligt 4 § och för tjänste-
export.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)