SFS 2007:763 Förordning om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

070763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:528) om statliga
myndigheters lokalförsörjning;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4 a § och 10 a § förordningen (1993:528) om

statliga myndigheters lokalförsörjning ska ha följande lydelse.

4 a § Att Ekonomistyrningsverket erbjuder myndigheter stöd i lokalför-
sörjningsfrågor framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för
Ekonomistyrningsverket.

10 a § Att Ekonomistyrningsverket samlar in och tillhandahåller uppgifter
om den statliga lokalförsörjningen framgår av förordningen (2007:761) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:763

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007