SFS 2007:764 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

070764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 64 kap. 1, 3 och 5 §§ samt rubriken

närmast före 64 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande ly-
delse.

64 kap.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

� sjöinkomstavdragets storlek i 2 §,
� sjöinkomst i 3 och 4 §§,
� anställning på EES-handelsfartyg i 5 §, och
� fartområden i 6 §.

3 §

2 Med sjöinkomst avses lön, förmåner, drickspengar och annan ersätt-

ning till den som enligt sjömanslagen (1973:282) anses som sjöman och som
är anställd i redarens tjänst på ett EES-handelsfartyg. Med anställning hos
redare likställs anställning hos en annan arbetsgivare som redaren anlitar
som entreprenör.

Med sjöinkomst avses också inkomster som uppbärs av
1. den som för redarens räkning tjänstgör som kontrollant när ett fartyg

byggs eller biträder när fartyget utrustas och som senare skall tillträda en be-
fattning på fartyget, och

2. den som före leveransen av ett fartyg som är under byggnad och innan

han börjar tjänstgöra ombord, inställer sig på fartyget för att lära känna det
och dess tekniska utrustning m.m.

Första och andra styckena gäller bara om fartyget har en bruttodräktighet

på minst 100 och till övervägande del används i fjärrfart eller närfart.

Anställning på ett EES-handelsfartyg

5 § Med anställning på ett EES-handelsfartyg avses anställning på ett far-
tyg som är registrerat i ett fartygsregister i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) och som används till handelssjöfart eller be-
fordran av passagerare eller till något annat ändamål som har samband med
handelssjöfarten. Om fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en redare

1 Prop. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3.

2 Senaste lydelse 2005:347.

SFS 2007:764

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:764

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

som inte hör hemma inom EES, anses sjömannen anställd på ett EES-han-
delsfartyg bara om han är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgi-
vare som ägaren anlitar.

Med anställning på ett EES-handelsfartyg likställs anställning på ett han-

delsfartyg som är registrerat i en stat utanför EES och som en redare som hör
hemma inom EES hyr i huvudsak obemannat, om anställningen sker hos re-
daren eller hos en arbetsgivare som redaren anlitar.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)