SFS 2007:770 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

070770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 §, 4 kap. 3 § och 9 kap. 1 § förord-

ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska ha föl-
jande lydelse.

3 kap.

1 § Varje vattenmyndighet ska se till att det för vattendistriktet görs

1. en beskrivning och analys av distriktet i enlighet med artikel 5 och bi-

laga II i direktiv 2000/60/EG,

2. en kartläggning av mänsklig verksamhets påverkan på ytvattnets och

grundvattnets tillstånd i enlighet med artikel 5 och bilaga II i direktiv 2000/
60/EG, samt

3. en ekonomisk analys av vattenanvändningen i enlighet med artikel 5

och bilaga III i direktiv 2000/60/EG.

Beskrivningen, kartläggningen och analyserna ska revideras löpande och

vara så uppdaterade att de kan beaktas i arbetet med åtgärdsprogram senast
den 22 december 2009 och vid de tidpunkter som följer av artikel 5 i direktiv
2000/60/EG.

4 kap.

3 § En ytvattenförekomst som har skapats genom mänsklig verksamhet el-
ler som till följd av mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat sin
fysiska karaktär får av vattenmyndigheten förklaras som en konstgjord res-
pektive kraftigt modifierad ytvattenförekomst, om de hydromorfologiska
förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk
status kan antas på ett betydande sätt negativt påverka

1. miljön i stort,
2. sjöfart eller hamnanläggning,
3. rekreationsintressen,
4. kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verk-

samhet för vilken vatten lagras,

5. verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning eller annan

vattenreglering, eller

6. annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

SFS 2007:770

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:770

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

En ytvattenförekomst får förklaras som konstgjord eller kraftigt modifie-

rad endast om den nytta som följer av att vattenförekomsten är konstgjord
eller kraftigt modifierad av tekniska skäl eller med rimliga kostnader inte
kan uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön.

9 kap.

1 § Naturvårdsverket ska inom sitt och Sveriges geologiska undersökning-
ars (SGU) ansvarsområden fullgöra de uppgifter i fråga om information och
rapportering till Europeiska kommissionen som följer av direktiv 2000/60/
EG.

Denna förordning träder i kraft den 29 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)