SFS 2007:771 Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

070771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:527) om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2001:527) om miljökva-

litetsnormer för utomhusluft

2

dels att bilaga 2 till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande bilaga 3 ska betecknas bilaga 2,
dels att 3, 5, 7, 10�12 a, 14, 17, 18 och 20 §§ samt bilaga 1 och den nya

bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 8 b�8 e §§,

samt närmast före 8 b�8 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 §

3 I denna förordning avses med

utomhusluft: utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt väg- och

tunnelbanetunnlar,

tätbebyggelse: tätbebyggt område med en befolkningskoncentration med

mer än 250 000 invånare, eller, om befolkningskoncentrationen är högst
250 000 invånare, tätbebyggt område med en sådan befolkningstäthet per
kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera och säkerställa luftkvali-
teten,

PM10: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selek-

tivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aero-
dynamisk diameter av 10 mikrometer,

tröskelvärde för larm: det gränsvärde som anges i bilaga 2, då ett ämnes

koncentration i utomhusluften är så hög att en kortvarig exponering innebär
en risk för människors hälsa, och

tröskelvärde för information: det gränsvärde som anges i bilaga 2, då ett

ämnes koncentration i utomhusluften är så hög att en kortvarig exponering
innebär en risk för hälsan hos särskilt känsliga grupper i befolkningen och då
information om koncentrationen därför är nödvändig.

5 § I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse el-
ler 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motor-
väg gäller, i stället för det som sägs i 4 §, att kväveoxider inte får förekomma

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004
om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luf-
ten (EUT L 23, 26.1.2005, s. 3 (Celex 32004L0107).

2 Senaste lydelse av bilaga 2 2003:112.

3 Senaste lydelse 2004:661.

SFS 2007:771

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

2

SFS 2007:771

i utomhusluft med mer än i genomsnitt 30 mikrogram per kubikmeter luft
under ett kalenderår (årsmedelvärde).

7 § I områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse el-
ler 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motor-
väg gäller, i stället för det som sägs i 6 §, att svaveldioxid inte får före-
komma i utomhusluft med mer än

1. i genomsnitt 20 mikrogram per kubikmeter luft under perioden den

1 oktober till och med den 31 mars (vintermedelvärde), och

2. i genomsnitt 20 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår

(årsmedelvärde).

Arsenik

8 b § Till skydd för människors hälsa ska det eftersträvas att arsenik efter
den 31 december 2012 inte förekommer i utomhusluft med mer än
6 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och mätning av
PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Kadmium

8 c § Till skydd för människors hälsa ska det eftersträvas att kadmium ef-
ter den 31 december 2012 inte förekommer i utomhusluft med mer än
5 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och mätning av
PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Nickel

8 d § Till skydd för människors hälsa ska det eftersträvas att nickel efter
den 31 december 2012 inte förekommer i utomhusluft med mer än
20 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och mätning av
PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Bens(a)pyren

8 e § Till skydd för människors hälsa ska det eftersträvas att bens(a)pyren
efter den 31 december 2012 inte förekommer i utomhusluft med mer än
1 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och mätning av
PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

10 §

4 Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna i 4�9 §§

uppfylls inom kommunen. Kontrollen kan ske genom samverkan mellan
flera kommuner. I fråga om de miljökvalitetsnormer som anges i 8 a�8 e §§
ska föroreningsnivån kontrolleras även under tiden före de tidpunkter som
anges i de paragraferna.

Kontrollen ska ske genom mätningar, beräkningar eller annan objektiv

uppskattning.

4 Senaste lydelse 2003:112.

background image

3

SFS 2007:771

11 §

5 I tätbebyggelse ska kontrollen av miljökvalitetsnormerna i 4, 6 och

7 a�9 §§ ske genom mätning. I andra områden ska kontrollen ske genom
mätning så snart det kan antas att en föroreningsnivå som anges i miljökvali-
tetsnormerna kan komma att överskridas. Mätningarna får kompletteras med
beräkningar för att nödvändig information om luftkvaliteten ska kunna er-
hållas.

12 § Om tidigare mätningar eller beräkningar enligt 10 och 11 §§ under en
representativ tidsrymd visar att värdet för respektive genomsnittsperiod

1. överstiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, ska kontrollen

ske genom mätning som kan kompletteras med beräkning,

2. understiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen

ske genom en kombination av mätning och beräkning, eller

3. understiger den nedre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrol-

len ske genom enbart beräkning eller objektiv uppskattning.

Första stycket 3 får dock inte tillämpas i tätbebyggelser i fråga om kväve-

dioxid och svaveldioxid.

12 a §

6 Naturvårdsverket ska upprätta de förteckningar över zoner och tät-

bebyggelser som behövs till följd av

1. artiklarna 3�5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG av

den 12 februari 2002 om ozon i luften

7, och

2. artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den

15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycy-
kliska aromatiska kolväten i luften

8.

14 §

9 Om kontrollen enligt 10�12 och 13 §§ visar att en föroreningsnivå

som anges i miljökvalitetsnormerna kan antas komma att överskridas i en
kommun, ska kommunen omedelbart underrätta Naturvårdsverket och be-
rörda länsstyrelser.

17 §

10 Kommunerna ska genom Internet eller press eller på annat lämpligt

sätt informera om koncentrationerna av kvävedioxid och kväveoxider, sva-
veldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren. Informationen ska alltid innehålla uppgifter om

1. överskridanden av de föroreningsnivåer som anges i miljökvalitetsnor-

merna,

2. överskridanden av tröskelvärden för information avseende svaveldi-

oxid och kvävedioxid,

3. vilken bedömning som kommunerna gör i fråga om överskridanden,

och

4. eventuella följder för människors hälsa.
Den information som avses i första stycket ska uppdateras varje dag. Upp-

dateringen ska avse de upplysningar som till följd av kontrollen enligt 10�

5 Senaste lydelse 2004:661.

6 Senaste lydelse 2004:661.

7 EGT L 67, 9.3.2002, s. 14 (Celex 32002L0003).

8 EUT L 23, 26.1.2005, s. 3 (Celex 32004L0107).

9 Senaste lydelse 2004:661.

10 Senaste lydelse 2004:661.

background image

4

SFS 2007:771

12 §§ är tillgängliga för kommunerna. Uppgifter om kvävedioxid, svaveldi-
oxid och kolmonoxid ska, när så är möjligt, uppdateras en gång i timmen. I
fråga om bly är det tillräckligt att uppdateringen sker en gång per kvartal. I
fråga om bensen, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren är det tillräck-
ligt att uppgifterna, i form av ett genomsnittsvärde för de tolv senaste måna-
derna, uppdateras minst var tredje månad. När så är möjligt ska uppgifterna
om bensen uppdateras en gång i månaden.

Informationen ska vara tillgänglig för allmänheten eller andra som är be-

rörda eller har intresse av den.

18 §

11

Om tröskelvärdet enligt bilaga 2 för information om svaveldioxid

eller kvävedioxid överskrids ska en kommun omedelbart underrätta allmän-
heten, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser.

Om tröskelvärdet enligt bilaga 2 för larm om ozon överskrids eller kan an-

tas komma att överskridas ska Naturvårdsverket omedelbart lämna informa-
tion till allmänheten och hälso- och sjukvårdsinstitutioner.

20 §

12 Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering

till Europeiska kommissionen som framgår av

1. artiklarna 10 och 11.1 i rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september

1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten

13, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

14,

2. artiklarna 3, 5 och 7 i rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999

om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar
och bly i luften

15, ändrat genom kommissionens beslut 2001/744/EG16,

3. artikel 5.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG av den

16 november 2000 om gränsvärden för bensen och koloxid i luften

17,

4. artikel 10 och bilaga VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften, och

5. artiklarna 4.14 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/

107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel
och polycykliska aromatiska kolväten i luften.

Rapporteringen ska ske enligt den zonindelning som Naturvårdsverket be-

stämmer.

1. Denna förordning träder i kraft den 11 december 2007.
2. För tiden före den 1 januari 2010 ska den föroreningsnivå som avses i

14 § i fråga om bensen inkludera en toleransmarginal så att underrättelse-
skyldigheten

a) under 2007 endast gäller om årsmedelvärdet kan antas komma att över-

skrida 8 mikrogram per kubikmeter luft,

b) under 2008 endast gäller om årsmedelvärdet kan antas komma att över-

skrida 7 mikrogram per kubikmeter luft, och

11 Senaste lydelse 2004:661.

12 Senaste lydelse 2004:661.

13 EGT L 296, 21.11.1996, s. 55 (Celex 31996L0062).

14 EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

15 EGT L 163, 29.6.1999, s. 41 (Celex 31999L0030).

16 EGT L 278, 23.10.2001, s. 35 (Celex 32001D0744).

17 EGT L 313, 13.12.2000, s. 12 (Celex 32000L0069).

background image

5

SFS 2007:771

c) under 2009 endast gäller om årsmedelvärdet kan antas komma att över-

skrida 6 mikrogram per kubikmeter luft.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

6

SFS 2007:771

Bilaga 1

18

Utvärderingströsklar för kvävedioxid

Norm för timmedelvärde:

�vre tröskel: 72 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår (98-percentil)

Nedre tröskel: 54 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår (98-percentil)

Norm för dygnsmedelvärde:

�vre tröskel: 48 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

7 gånger under ett kalenderår (98-percentil)

Nedre tröskel: 36 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

7 gånger under ett kalenderår (98-percentil)

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 32 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 26 mikrogram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för kväveoxider

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 24 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 19,5 mikrogram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för svaveldioxid till skydd för människors
hälsa (6 §)

Norm för timmedelvärde:

�vre tröskel: 150 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår (98-percentil)

Nedre tröskel: 100 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

175 gånger under ett kalenderår (98-percentil)

Norm för dygnsmedelvärde:

�vre tröskel: 75 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

3 gånger under ett kalenderår (99-percentil)

Nedre tröskel: 50 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

3 gånger under ett kalenderår (99-percentil)

Utvärderingströsklar för svaveldioxid till skydd för ekosystem
(7 §)

Norm för vintermedelvärde:

�vre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 8 mikrogram per kubikmeter luft

18 Senaste lydelse 2003:432.

background image

7

SFS 2007:771

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 8 mikrogram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för kolmonoxid

Norm för dygnsmedelvärde (högsta åttatimmarsgenomsnitt):

�vre tröskel: 7 milligram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 5 milligram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för bly

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 0,35 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 0,25 mikrogram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för bensen

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 3,5 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 2 mikrogram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för partiklar (PM10)

Norm för dygnsmedelvärde:

�vre tröskel: 30 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

7 gånger per kalenderår (98-percentil)

Nedre tröskel: 20 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än

7 gånger per kalenderår (98-percentil)

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 14 mikrogram per kubikmeter luft
Nedre tröskel: 10 mikrogram per kubikmeter luft

Utvärderingströsklar för arsenik

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 3,6 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning

och mätning av PM10

Nedre tröskel: 2,4 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtag-

ning och mätning av PM10

Utvärderingströsklar för kadmium

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 3 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning

och mätning av PM10

Nedre tröskel: 2 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning

och mätning av PM10

background image

8

SFS 2007:771

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Utvärderingströsklar för nickel

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 14 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning

och mätning av PM10

Nedre tröskel: 10 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning

och mätning av PM10

Utvärderingströsklar för bens(a)pyren

Norm för årsmedelvärde:

�vre tröskel: 0,6 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning

och mätning av PM10

Nedre tröskel: 0,4 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtag-

ning och mätning av PM10

Bilaga 2

19

Tröskelvärde för information om kvävedioxid

400 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft som ett medelvärde under
tre på varandra följande timmar i ett område som är representativt för luft-
kvaliteten och minst 100 kvadratkilometer stort eller i en tätbebyggelse.

Tröskelvärde för information om svaveldioxid

350 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft som ett medelvärde under
tre på varandra följande timmar i ett område som är representativt för luft-
kvaliteten och minst 100 kvadratkilometer stort eller i en tätbebyggelse.

Tröskelvärde för information om ozon

180 mikrogram per kubikmeter luft som ett medelvärde under en timme.

Tröskelvärde för larm om ozon

240 mikrogram per kubikmeter luft som ett medelvärde under en timme.

19 Senaste lydelse av tidigare bilaga 3 2004:661.