SFS 2007:772 Lag om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

070772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om dokumentation av muntlig bevisning genom
ljud- och bildupptagning;

utfärdad den 1 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Muntlig bevisning skall vid vissa allmänna domstolar dokumenteras
enligt denna lag. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka domstolar som
omfattas av lagen.

2 § I tingsrätt skall en berättelse som lämnas i bevissyfte dokumenteras ge-
nom en ljud- och bildupptagning, om det inte finns särskilda skäl mot det.
En berättelse som lämnas i högre rätt får dokumenteras på samma sätt.

Om en berättelse som lämnas i bevissyfte inför domstol inte dokumente-

ras enligt första stycket, tillämpas 6 kap. 6 § rättegångsbalken.

3 § Det som föreskrivs i 5 kap. 9 § rättegångsbalken om förbud mot foto-
grafering hindrar inte att en ljud- och bildupptagning görs enligt 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007 och gäller till och med den

31 oktober 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:121, bet. 2007/08:JuU2, rskr. 2007/08:5.

SFS 2007:772

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007