SFS 2007:773 Förordning om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

070773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dokumentation av muntlig bevisning genom
ljud- och bildupptagning;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Följande domstolar omfattas av lagen (2007:772) om dokumentation
av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning:

Göta hovrätt
Linköpings tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Eksjö tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Växjö tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Örebro tingsrätt

2 § En ljud- och bildupptagning ska bevaras i två månader efter det att
domstolen avgjort målet eller ärendet. Om avgörandet överklagas ska dock
upptagningen bevaras till dess att målet eller ärendet har avgjorts genom en
dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:773

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007