SFS 2007:774 Förordning om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

070774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:639) om
registerföring m.m. vid allmänna domstolar med
hjälp av automatiserad behandling;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2001:639) om regis-

terföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behand-
ling ska ha följande lydelse.

7 § En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text,
ljudupptagningar eller ljud- och bildupptagningar vid sidan av eller i anslut-
ning till de register som avses i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13

§ personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller ärende el-
ler om de behövs för handläggningen av målet eller ärendet.

8 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas au-
tomatiserat i ett mål eller ärende gäller bestämmelserna i personuppgiftsla-
gen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:774

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007