SFS 2007:775 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

070775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:640) om
registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av
automatiserad behandling;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2001:640) om regis-

terföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling ska ha
följande lydelse.

7 § En länsrätt får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text
eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som av-
ses i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13

§ personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de be-
hövs för handläggningen av målet.

8 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas au-
tomatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:775

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007