SFS 2007:777 Förordning om ändring i förordningen (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

070777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:642) om
registerföring m.m. vid hyres- och
arrendenämnderna med hjälp av automatiserad
behandling;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2001:642) om regis-

terföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad
behandling ska ha följande lydelse.

7 § En nämnd får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text el-
ler ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses
i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13

§ personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller om de
behövs för handläggningen av ärendet.

8 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas au-
tomatiserat i ett ärende gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:777

Utkom från trycket
den 13 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007