SFS 2007:780 Förordning med instruktion för Skatteverket

070780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om

1. skatter,
2. socialavgifter,
3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
4. överlastavgift,
5. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
6. fastighetstaxering,
7. folkbokföring,
8. registrering av bouppteckningar,
9. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medver-

kan i brottsutredningar, och

10. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets

hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensions-

grundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgäng-

liga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte
att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav.

2 § Skatteverket har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift en-

ligt särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsför-

ordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktighe-
ten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i

övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning,
rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket rör pensionsgrundande in-

komst sköts uppgifterna av Försäkringskassan.

SFS 2007:780

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:780

3 § Skatteverket ska bestyrka skriftliga uppgifter om sökandens ekono-
miska förhållanden vid ansökan om fri rätthjälp hos Europadomstolen för de
mänskliga rättigheterna.

4 § Skatteverket får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan
tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

5 § Skatteverket ska samverka med Kronofogdemyndigheten avseende ge-
mensamt utnyttjande av funktionen verksamhetsstöd inom Skatteverket.

Ledning

6 § Skatteverket leds av en myndighetschef.

7 § Vid Skatteverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv
ledamöter.

Organisation

8 § Skatteverket ska ha ett huvudkontor samt i övrigt vara indelat i regio-
ner. I varje region ska det finnas minst ett skattekontor. Vid verket ska det
finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i brottsut-
redningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsut-
redningar. I övrigt ska Skatteverket bestämma sin organisation.

I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om att det vid varje skat-

tekontor ska finnas en skattenämnd.

9 § Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden
och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

Skatteverket ska ansvara för kanslistöd åt Statens personadressregister-

nämnd.

Särskilda organ

Skattenämnderna

10 § I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om skattenämndens
sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och
vice ordförande samt val av ledamöter.

11 § Skatteverket ska

1. fastställa det antal valda ledamöter i skattenämnd som ska finnas vid

varje skattekontor,

2. fastställa det antal vice ordförande som ska finnas vid varje skattekon-

tor, och

3. besluta om en skattenämnd ska bestå av flera avdelningar.

background image

3

SFS 2007:780

Beslut enligt första stycket ska avse en period på fyra år, räknat från och

med året efter det år då val i hela landet till landstings- och kommunfullmäk-
tige har ägt rum.

Skatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det finns särskilda

skäl. Nytt beslut ska avse återstoden av den period som anges i andra
stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även vid förordnande av ord-

förande eller vice ordförande i en skattenämnd.

12 § Beslut enligt 11 § första stycket 1 ska meddelas senast den 30 sep-
tember året före periodens början.

Beslut enligt 11 § första stycket 2 och 3 ska meddelas senast den 30 no-

vember året före periodens början.

Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda skäl.

13 § Skatteverket ska bestämma ordförandens, vice ordförandens och öv-
riga ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. De övriga ledamöternas
tjänstgöring ska dock beslutas först efter samråd med dem.

Till sammanträde med skattenämnden ska fem övriga ledamöter kallas.
Vid skattenämndens sammanträden ska protokoll föras.

14 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
omröstning och avvikande mening.

15 § Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter i den skattenämnd
som deltagit i sammanträde med nämnden. När ersättningen ska beräknas
tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:814) om ersättning till
nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. I
fråga om arvode tillämpas bestämmelsen för nämndemän i länsrätterna.

Nämnden för dödförklaring

16 § I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om att Skat-
teverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall fattas av en särskild
nämnd (nämnden för dödförklaring).

17 § I nämnden för dödförklaring ska det finnas en ordförande och ytterli-
gare fyra ledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. Ordföranden

och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

18 § Nämnden för dödförklaring är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande.

19 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
omröstning och avvikande mening.

20 § Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter som deltagit i sam-
manträde med nämnden för dödförklaring.

background image

4

SFS 2007:780

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

21 § Generaldirektören är myndighetschef.

22 § Vid Skatteverket ska det finnas en överdirektör.

23 § I lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket finns bestäm-
melser om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket.

Ersättare för det allmänna ombudet ska utses av Skatteverket efter anmä-

lan av det allmänna ombudet.

24 § Ledamöter i nämnden för dödförklaring utses av Skatteverket. De ut-
ses att tjänstgöra för en viss tid, som inte får överstiga två år.

Skatteverket ska bestämma ledamöternas tjänstgöring i nämnden.

25 § Anställning som kanslichef vid Skatterättsnämndens och Forskarskat-
tenämndens kansli beslutas av regeringen.

Personalansvarsnämnd

26 § Vid Skatteverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 § Skatteverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)
och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

28 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Skatteverket:

21 § 3–5 om myndighetens beslut på beslut som fattas genom automatise-

rad behandling, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

29 § Skatteverkets beslut enligt 11 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2003:1106) med instruktion för Skatteverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)