SFS 2007:781 Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten

070781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Kronofogdemyndigheten för
frågor om

1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,
3. betalningsföreläggande och handräckning,
4. skuldsanering,
5. tillsyn i konkurs, samt
6. lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.
Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt

eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning
samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verk-
ställighet och indrivning.

2 § Kronofogdemyndigheten har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift en-

ligt särskilda bemyndiganden,

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsför-

ordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet
och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och

3. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli

föremål för verkställighet fullgörs i tid och på rätt sätt.

När Kronofogdemyndigheten meddelar föreskrifter och andra beslut ska

myndigheten även i övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att
uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom myndig-
heten.

3 § Kronofogdemyndigheten får inom ramen för full kostnadstäckning be-
driva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och
verksamhetsområde.

SFS 2007:781

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:781

Samverkan

4 § Kronofogdemyndigheten ska samverka med Skatteverket avseende ge-
mensamt utnyttjande av funktionen verksamhetsstöd inom Skatteverket.

Ledning

5 § Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst tolv ledamöter.

Organisation

7 § Vid Kronofogdemyndigheten finns en enhet för tillsyn i konkurs samt i
övrigt de enheter som myndigheten bestämmer.

8 § Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 1 § första stycket 1 och
2 eller tillsyn i konkurs ska ledas av kronofogdar.

Rikskronofogden får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet

på kronofogdekompetens, om det finns särskilda skäl.

Anställningar och uppdrag

9 § Rikskronofogden är myndighetschef.

10 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskrono-
fogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande
rikskronofogde beslutas av regeringen.

11 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskrono-
fogde, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeas-
pirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent.

12 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kun-

skapsprov för behörighet som domare m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller

genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det en-
skilda fallet bestämmer i samråd med Domstolsverket.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från

kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

13 § Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyl-
ler villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått
kronofogdeutbildning.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om behörig-

het till viss antagning.

background image

3

SFS 2007:781

Personalansvarsnämnd

14 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvars-
nämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 § Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförord-
ningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

16 § Vid ersättning till en anställd vid Kronofogdemyndigheten som i
tjänsten tillfogats skada på egendom ska förordningen (1998:1379) om er-
sättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.
tillämpas. Frågor om ersättning prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

17 § Kronofogdemyndigheten beslutar i frågor om tillstånd som avses i 12
kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättsgångsombud.

18 § Vid exekutiv försäljning får en anställd vid Kronofogdemyndigheten
inte köpa egendom, om han eller hon har tagit befattning med det mål i vil-
ket försäljning sker.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007