SFS 2007:782 Förordning med instruktion för Tullverket

070782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Tullverket;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Om inte något annat föreskrivs ansvarar Tullverket för tullfrågor.

Tullverket ska
1. fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter

så att en riktig uppbörd kan säkerställas, och

2. övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestäm-

melser om in- och utförsel av varor följs.

När Tullverket fullgör sina uppgifter ska det verka för att kostnaderna för

tullprocedurerna minimeras såväl för näringsliv och allmänhet som inom
Tullverket. Tullverket ska vidare tillhandahålla en god service så att den le-
gitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och
så att det legitima varuflödet inom Europeiska unionen inte hindras.

2 § Tullverket har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift en-

ligt särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsför-

ordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktighe-
ten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Tullverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i

övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning,
rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

3 § Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga
om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor. Tullverket får, efter
samråd med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, meddela före-
skrifter om hur denna åklagarverksamhet ska utövas.

4 § Tullverket får inom ramen för full kostnadstäckning bedriva sådan
tjänsteexport som är förenlig med verkets uppgifter och verksamhetsområde.

Ledning

5 § Tullverket leds av en myndighetschef.

SFS 2007:782

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:782

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Vid Tullverket finns ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Organisation

7 § Tullverket ska ha den geografiska spridning som motiveras av uppdra-
get. Tullverket bestämmer den närmare utformningen av organisationen.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaltulldirektören är myndighetschef.

9 § Vid Tullverket ska det finnas en överdirektör.

10 § I 9 kap. 1 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om att det ska
finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan av

det allmänna ombudet.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid Tullverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Tullverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)
och internrevisionsförordningen (2006:1228).

13 § Vid ersättning till tulltjänsteman som i tjänsten tillfogas skada på
egendom ska förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till po-
lismän och anställda inom kriminalvården m.fl. tillämpas. Frågor om ersätt-
ning prövas av Tullverket.

Rätt att meddela föreskrifter

14 § Tullverket får meddela föreskrifter i fråga om beväpning av tulltjäns-
temän för sådana situationer som avses i 24 kap. brottsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1991:1524) med instruktion för Tullverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)