SFS 2007:783 Förordning med instruktion för Bokföringsnämnden

070783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Bokföringsnämnden;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god re-
dovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 § Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli.

6 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgif-
ter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Myndigheten ska inte tillämpa 27

§ myndighetsförordningen

(2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1118) med instruktion för Bokföringsnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:783

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;