SFS 2007:784 Förordning med instruktion för Statens personadressregisternämnd

070784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens
personadressregisternämnd;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens personadressregisternämnd ansvarar för det statliga person-
adressregistret (SPAR).

Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret fram-

går att nämnden också är personuppgiftsansvarig för SPAR.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

4 § Av 9 § andra stycket förordningen (2007:818) med instruktion för
Skatteverket framgår att verket svarar för ett kansli åt nämnden. Chefen för
kansliet utses av nämnden i samråd med Skatteverket.

Avgifter

5 § Avgifter från verksamheten med SPAR ska tillföras statens central-
konto i Riksbanken.

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Myndigheten ska inte tillämpa 27

§ myndighetsförordningen

(2007:515).

SFS 2007:784

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:784

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)