SFS 2007:785 Förordning med instruktion för Skatterättsnämnden

070785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skatterättsnämnden;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns bestämmel-
ser om Skatterättsnämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet,
förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt orga-
nisation i övrigt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Av 9 § första stycket förordningen (2007:780) med instruktion för
Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli
för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

�rendenas handläggning

4 § �renden om förhandsbesked avgörs efter beredning och föredragning
av personal vid kansliet.

Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte delta i

nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av ledamöterna
har förhinder.

Avgifter

5 § Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor ska bestämmas till högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor.
Om det finns särskilda skäl, får avgiften bestämmas till ett lägre belopp än
1 000 kronor.

Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom vilken

förhandsbeskedet sänds till sökanden.

SFS 2007:785

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2005:785

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte till-
lämpas på myndigheten:

4 § om arbetsordning m.m.,
5 § om delegation,
6 § om allmänna uppgifter,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
14 § om nämndens sammansättning,
15 och 16 §§ om beslutförhet,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,
20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor ska upphöra att gälla. I fråga
om avgifter gäller dock fortfarande äldre föreskrifter, om ansökan om för-
handsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden före den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)