SFS 2007:786 Förordning med instruktion för Forskarskattenämnden

070786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Forskarskattenämnden;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § I lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden och i 11 kap. 23 a § in-
komstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om Forskarskattenämn-
dens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande
och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Av 9 § första stycket förordningen (2007:780) med instruktion för
Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli
för Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden.

�rendenas handläggning

4 § �renden som prövas av Forskarskattenämnden avgörs efter beredning
och föredragning av personal vid kansliet.

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte till-
lämpas på myndigheten:

4 § om arbetsordning m.m.,
5 § om delegation,
6 § om allmänna uppgifter,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
14 § om nämndens sammansättning,
15 och 16 §§ om beslutförhet,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,
20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut,

SFS 2007:786

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:786

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)