SFS 2007:789 Förordning om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

070789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:324) om Skat-
teverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd

som i den lagen.

2 § Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärs-
uppgifter ska tillämpas även på

1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltska-

dor m.m.,

3. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i all-

mänhetens tjänst, och

7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3 § Beslut i frågor enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av
vissa borgenärsuppgifter får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och ut-

ställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Utredning

4 § Skatteverkets utredning enligt 2 § lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter får påbörjas så snart verket bedömer
att det finns risk för att en fordran inte kommer att bli betald. Utredningen
ska, i den omfattning som behövs med hänsyn till gäldenärens förhållanden,
även innefatta en bedömning av fordringar som omfattas av den lagen och
som ännu inte har debiterats men som kan komma att debiteras.

SFS 2007:789

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:789

Uppskov hos Kronofogdemyndigheten

5 § Om Kronofogdemyndigheten har informerat Skatteverket att myndig-
heten överväger att meddela uppskov, ska Skatteverket inom fem arbets-
dagar därefter, eller den längre tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer
i samråd med Skatteverket, underrätta Kronofogdemyndigheten om verket
avser att vidta någon åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hante-
ring av vissa borgenärsuppgifter. Om Skatteverket inte lämnar någon sådan
underrättelse eller inte vidtar någon sådan åtgärd inom tio arbetsdagar efter
underrättelsen, anses verket inte ha någon invändning mot uppskov.

Underrättelser

6 § Skatteverket ska underrätta Kronofogdemyndigheten om det hos ver-
ket, i fråga om en fordran som överlämnats för verkställighet till Kronofog-
demyndigheten, har uppkommit fråga om

1. ackord,
2. nedsättning av fordran enligt 5 § första stycket lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

3. åtgärder för att en gäldenär ska försättas i konkurs eller ansökan om lik-

vidation eller företagsrekonstruktion,

4. talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna,
5. preskriptionsförlängning, eller
6. förordnande av boutredningsman enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken.
Skatteverket ska också, i den utsträckning det behövs, hålla Kronofogde-

myndigheten informerad om den fortsatta handläggningen i en fråga som av-
ses i första stycket.

Underrättelse enligt första stycket ska lämnas senast då ett ärende regi-

strerats i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

7 § Om Skatteverket vidtar en åtgärd som avses i 6 § första eller andra
stycket beträffande en fordran som är hänförlig till någon annan debiterande
myndighet än Skatteverket, ska verket underrätta den myndigheten, om det
inte är onödigt.

Den debiterande myndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter myn-

digheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan antas vara
av betydelse för Skatteverkets handläggning enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

8 § Skatteverket ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten om
denna har meddelat uppskov och verket får kännedom om någon omständig-
het som kan ge Kronofogdemyndigheten anledning att ompröva beslutet om
uppskov.

9 § När Skatteverket har tagit emot underrättelse från Bolagsverket om
kallelse på borgenärer enligt bestämmelserna i 20 kap. 26 §, 23 kap. 22 §
eller 24 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 12 kap. 14 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, ska verket informera Kronofogde-

background image

3

SFS 2007:789

myndigheten om detta, om bolaget eller föreningen är gäldenär hos Krono-
fogdemyndigheten.

Ställande av säkerhet m.m.

10 § När ett konkursbo vill väcka talan i domstol, får Skatteverket i den ut-
sträckning det behövs för att ta till vara borgenärens rätt på grund av en ford-
ran som myndigheten gör gällande i konkursen

1. ställa säkerhet i form av borgen för den skada som kan tillfogas mot-

parten om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd beviljas,

2. gentemot boet ta på sig betalningsansvar för de rättegångskostnader

som boet genom avgörande i målet kan bli skyldigt att betala när avgörandet
vunnit laga kraft.

Föreskrifter

11 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m. ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007