SFS 2007:791 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

070791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

1

dels att 6 kap. 26 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 2 och 11 §§, 8 kap. 4 § och 12 kap. 5 § ska ha följande ly-

delse.

6 kap.

2 §

2 Trots att underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken har lämnats

gäldenären, ska en ny sådan underrättelse lämnas, när det är påkallat på
grund av den tid som har förflutit från den förra underrättelsen eller av något
annat skäl.

11 § Förbud och underrättelser som meddelas enligt 6 kap. 2 § tredje
stycket, 3 § första stycket och andra stycket andra meningen, 7 § andra
stycket och 14 § eller 9 kap. 15 § andra stycket eller 16 § utsökningsbalken
ska, om inte något annat överenskommits med stöd av andra stycket, ske
skriftligen och delges den som förbudet eller underrättelsen avser.

Kronofogdemyndigheten får ingå överenskommelse med en mottagare av

förbud och underrättelser som avses i första stycket om att dessa ska ske
elektroniskt.

8 kap.

4 §

3 När begäran om försäljning enligt 4 kap. 27 § andra stycket utsök-

ningsbalken har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska gäldenären ge-
nast underrättas.

12 kap.

5 § I protokollet vid en förrättning för beskrivning ska, utöver vad som fö-
reskrivs i 3 kap. 11 §, anges

1. fastighetens beteckning, lagfaren ägare och de upplysningar som i öv-

rigt erhålls om äganderätten till fastigheten,

1 Förordningen omtryckt 2000:1.
Senaste lydelse av 6 kap. 26 § 2006:879.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2007:791

Utkom från trycket
den 20 november 2007

2 SFS 2007:708–844

background image

2

SFS 2007:791

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. fastighetens areal och ägoslag och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,
3. om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten,
4. om fastigheten är helt eller delvis inrättad för industriell verksamhet,
5. tillbehör till fastigheten i den mån föreskriften i 12 kap. 3 § första

stycket andra meningen utsökningsbalken föranleder det,

6. om det på fastigheten finns egendom av betydelse, som framstår som

tillbehör men som till följd av förbehåll om återtaganderätt eller av någon
annan anledning inte är tillbehör eller beträffande vilken det inte tillförlitli-
gen har kunnat utredas om den hör till fastigheten eller inte,

7. när värdering sker samtidigt med beskrivningen, de värden som åsätts

fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig,

8. om handräckningsåtgärd enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken kan bli

aktuell för att köparen ska komma i besittning av fastigheten och i vilken
mån köparen kan bli ansvarig för kostnader för åtgärden.

I protokollet antecknas också de upplysningar som har inhämtats enligt

4 §. Har från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet eller någon annan myndighet inhämtats att äga-
rens rätt att förfoga över fastigheten är inskränkt, ska även detta anges.
Handlingar som överlämnas eller företes förtecknas i protokollet.

Sker värderingen utan samband med beskrivningen, ska i protokollet vid

värderingen tas upp de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om så-
dana värderas för sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)