SFS 2007:792 Förordning om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelse om näringsförbud

070792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1986:441) om
underrättelse om näringsförbud;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1986:441) om underrättelse

om näringsförbud ska ha följande lydelse.

3 §

1 De allmänna domstolarna ska till näringsförbudsregistret och till Kro-

nofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och beslut i vilka rätten har

1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
2. ändrat eller upphävt näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
3. meddelat dispens från näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
4. återkallat sådan dispens,
5. förlängt tiden för avveckling av näringsverksamhet enligt 18 § lagen

om näringsförbud,

6. förlängt tiden för näringsförbud.
När sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska också anges

vilka bolag och vilken verksamhet som avses med dispensen.

Domstolsverket meddelar efter samråd med Bolagsverket och Kronofog-

demyndigheten närmare föreskrifter om hur domstolarna ska fullgöra sin
uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:765.

SFS 2007:792

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007