SFS 2007:793 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)

070793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkursförordningen (1987:916);

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 12 och 34 §§ konkursförordningen (1987:916)

ska ha följande lydelse.

12 §

1

Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslu-

tet till

1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och �&klagarmyndigheten,
3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,
4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person

eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att

utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revi-

sor,

7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god

man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast

egendom eller tomträtt,

9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat

skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt
till egendomen eller till andel däri,

10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i

boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till
sådant luftfartyg,

11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kre-

ditinstitut,

13. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,
14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument, om det är upplyst att det i boet finns finan-
siella instrument som är registrerade hos värdepappersförvararen,

1 Senaste lydelse 2006:766.

SFS 2007:793

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:793

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är delägare i ett

anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveck-
ling av förpliktelser på finansmarknaden,

16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns el-

certifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113)
om elcertifikat,

17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläpps-

rätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter, och

18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.
Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.
Rätten ska också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om myndig-

heten har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen
(1987:672) om inte underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket
2.

34 §

2 När konkursen har avslutats ska rätten underrätta

1. tillsynsmyndigheten,
2. Kronofogdemyndigheten,
3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,
4. den registermyndighet som enligt 12 § första stycket 4 eller 17 har un-

derrättats om konkursen, i förekommande fall med uppgift om att konkursen
har avslutats med överskott, och

5. Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:766.