SFS 2007:794 Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

070794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501);

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om lönegarantiförordningen (1992:501)

1

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 4, 5, 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

4 § Utdelning som tillfaller staten enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497)
ska betalas till den länsstyrelse som har utbetalat garantibeloppet. Besked
om betalningen ska lämnas till Skatteverket.

5 § Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande i en konkurs, ska
rätten samma dag som beslutet meddelades sända en underrättelse om beslu-
tet till länsstyrelsen i det län dit tingsrätten hör och till Skatteverket.

9 §

2 Länsstyrelsen ska sända uppgift om förvaltarens eller rekonstruktö-

rens underrättelse eller beslut om lönegaranti för uppsägningslön till Försäk-
ringskassan.

Länsstyrelsen ska lämna konkursgäldenären och förvaltaren, gäldenären

vid företagsrekonstruktion och rekonstruktören samt Skatteverket besked
om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp.

13 §

3 Om statens fordran på grund av utbetalat garantibelopp inte betalas

inom den tid som länsstyrelsen föreskriver, ska länsstyrelsen begära indriv-
ning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som
understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 10 § 2006:771.

2 Senaste lydelse 2006:771.

3 Senaste lydelse 1993:1139.

SFS 2007:794

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007