SFS 2007:795 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

070795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1094) om avgifter

vid Kronofogdemyndigheten

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 4, 6, 8 och 16 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 5 a�f §§, samt

närmast före 5 a�5 f, 6 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

1 I utsökningsmål och andra mål om verkställighet tas ersättning för

förrättningskostnaderna ut i form av grundavgift, förberedelseavgift, försälj-
ningsavgift och särskild avgift (utsökningsavgifter), om inte annat är särskilt
föreskrivet.

4 §

2 Kronofogdemyndigheten får begära att en sökande som ansvarar mot

staten för förrättningskostnaderna förskotterar avgiften, om det kan befaras
att sökanden inte betalar avgiften frivilligt i de fall den inte kan tas ut av sva-
randen, eller om det annars finns särskilda skäl.

Förskott på förberedelseavgift eller särskild avgift får också begäras, om

det är lämpligt med hänsyn till beloppets storlek.

Kronofogdemyndigheten ska under målets handläggning begära att sö-

kanden betalar de kostnader som uppkommit, om de inte har kunnat tas ut av
svaranden.

Grundavgift vid flera svarande

5 a § Om flera svarande i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra
något till samma sökande, och de inte svarar solidariskt för förpliktelsen, ska
en grundavgift tas ut för varje svarande mot vilken verkställighet söks.

Grundavgift vid flera sökande

5 b § Om svaranden i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra nå-
got till flera sökande, ska en grundavgift tas ut för varje sökandes ansökan
om verkställighet.

1 Senaste lydelse 1994:506. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2006:880.

SFS 2007:795

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:795

Grundavgift vid verkställighet för fordran på underhållsbidrag m.m.

5 c § Vid utmätning för fordringar på underhållsbidrag enligt äktenskaps-
balken, föräldrabalken eller annan författning ska endast en grundavgift tas
ut för varje gäldenär och för varje år då något sådant mål handläggs av Kro-
nofogdemyndigheten.

Vid verkställighet för fordran som avser återbetalning enligt 21 § lagen

(1996:1030) om underhållsstöd ska endast en avgift tas ut för samtliga så-
dana fordringar mot en gäldenär för tiden från och med februari ett år till och
med januari det påföljande året.

Grundavgift vid flera verkställighetsformer

5 d § Om ansökan avser två eller flera olika verkställighetsformer, ska en
grundavgift tas ut för varje verkställighetsform.

Grundavgift vid ny exekutionstitel

5 e § Om den exekutionstitel på grund av vilken verkställighet sökts efter
överprövning ersätts av en ny exekutionstitel mot samma svarande, ska nå-
gon ny grundavgift inte tas ut.

Grundavgift vid uttagande av förrättningskostnader

5 f § Vid verkställighet som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsöknings-
balken ska ny grundavgift tas ut.

Grundavgiftens storlek

6 §

3 Grundavgiften är 600 kronor, om inte något annat följer av andra

stycket.

Grundavgiften för verkställighet av sådan intrångsundersökning som av-

ses i 18 kap. 6 a § utsökningsförordningen (1981:981) är 5 000 kr.

Sänkt grundavgift

8 §

4 Sådan jämkning av förrättningskostnaderna som avses i 17 kap. 4 §

andra stycket utsökningsbalken görs genom att Kronofogdemyndigheten
sänker grundavgiften med högst 100 kronor.

16 a §

5 Om en ansökan återkallas eller om verkställigheten i ett mål annars

ska upphöra, och det har uppkommit förrättningskostnader i målet som inte
blivit betalda, ska Kronofogdemyndigheten direkt vidta åtgärder för att ta ut
kostnaderna av svaranden eller, om sökanden ansvarar för kostnaderna, av
sökanden.

3 Senaste lydelse 1998:1596.

4 Senaste lydelse 2006:880.

5 Senaste lydelse 2006:880.

background image

3

SFS 2007:795

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelserna i 6 och 8 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i fråga om av-

gift som har betalats eller skulle ha betalats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007