SFS 2007:796 Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

070796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om indrivningsförordningen (1993:1229)

1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 14 och 16 §§ ska betecknas 15 och 14 §§,
dels att de nya 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att 4, 13, 20 och 26 §§ samt rubrikerna närmast före 13 § och nya

14 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 §, samt närmast

före nya 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

2 Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt enligt

skattebetalningslagen (1997:483) finns i 20 kap. 1 och 2 §§ den lagen.

Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem må-

nader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning av fordringar som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen

(1996:1030) om underhållsstöd ska, om inte särskilda skäl talar emot det,
begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha be-
talats.

För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det

att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning enligt andra�fjärde styckena ska begäras under förutsättning

att inte ett ärende om ackord, nedsättning av fordran eller skuldsanering en-
ligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgif-
ter eller andra särskilda skäl talar emot det.

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indriv-

ningen.

Uppskov m.m.

13 §

3 Om Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov enligt

7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska myndig-
heten informera Skatteverket, om det inte är uppenbart obehövligt. I 26 §
finns bestämmelser om vilka uppgifter Kronofogdemyndigheten ska lämna
till Skatteverket.

1 Senaste lydelse av 17 § 1997:1083.

2 Senaste lydelse 2004:566.

3 Senaste lydelse 1997:1083.

SFS 2007:796

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:796

Utlandsindrivning

14 §

4 Vid indrivningen av vissa fordringar från en gäldenär som vistas

utomlands eller annars kan antas ha egendom i utlandet får Kronofogdemyn-
digheten begära biträde av en svensk beskickning eller ett svenskt lönat kon-
sulat, om fordringen inte utan väsentliga svårigheter kan drivas in i Sverige.
Detta gäller

1. fordringar som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen

(1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395), och

2. fordringar som anges i 15 §.
Om fordringen kan drivas in av en myndighet i den främmande staten, ska

Kronofogdemyndigheten begära det, om inte indrivningen avbryts tills vi-
dare med stöd av 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.

Avbrytande av indrivning m.m.

15 §

5 Bestämmelserna om avbrytande av indrivning i 18 § lagen (1993:891)

om indrivning av statliga fordringar m.m. ska tillämpas även på

1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltska-

dor m.m.,

3. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),
4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),
5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden,
6. avgifter enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i all-

mänhetens tjänst,

7. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

16 §

6 Om Kronofogdemyndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 §

första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. och verkställighet ska äga rum i ett enskilt mål, ska myndig-
heten bedöma om indrivningen ska återupptas enligt 18 § andra stycket
andra meningen samma lag. Om det behövs ska Kronofogdemyndigheten
samråda i frågan med Skatteverket.

20 §

7 Kronofogdemyndigheten beslutar efter samråd med sökanden hur in-

flutna medel ska betalas ut till sökanden om inte medlen ska föras direkt till
statsbudgeten.

26 §

8 Kronofogdemyndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter som

myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden i den utsträck-
ning som informationen bedöms vara av betydelse för verkets handläggning
enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsupp-
gifter. I övrigt ska Kronofogdemyndigheten på begäran lämna sökanden de

4 Senaste lydelse 2007:524.

5 Senaste lydelse 2006:773.

6 Senaste lydelse 2006:773.

7 Senaste lydelse 2006:773.

8 Senaste lydelse 2006:773.

background image

3

SFS 2007:796

uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden
om det behövs för att sökanden ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag
eller förordning.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om informationsutbyte

och annan samverkan mellan myndigheten och sökanden samt om avbry-
tande av indrivning. Kronofogdemyndigheten får också meddela de ytterli-
gare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om in-
drivning av statliga fordringar m.m. och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007