SFS 2007:797 Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

070797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skattebetalningsförordningen
(1997:750);

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 37 och 65 a §§ skattebetalningsförordningen

(1997:750) ska ha följande lydelse.

37 §

1

Skatteverket ska snarast efter det att verket enligt 12 § konkursför-

ordningen (1987:916) har underrättats om att en skattskyldig har försatts i
konkurs kontrollera den skattskyldiges skatteredovisning.

65 a §

2

�verenskommelse enligt 12

kap. 7

c

§ skattebetalningslagen

(1997:483) träffas av Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Kjell Olsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:779. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2006:779. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2007:797

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007