SFS 2007:798 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

070798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 13 § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

13 §

1

Centrala studiestödsnämnden ska bevaka statens fordran på årsbe-

lopp, tilläggsavgift enligt 5 § samt expeditionsavgift och påminnelseavgift
enligt 6 kap. 5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:862.

SFS 2007:798

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007