SFS 2007:800 Förordning om ändring i förordningen (2001:590)om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

070800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:590) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet;

utfärdad den 1 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:590) om behandling

av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ska föras in en ny para-
graf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en fysisk

eller juridisk persons identitet och totalt fordringsbelopp som är föremål för
verkställighet får lämnas ut för inhämtande av uppgifter från tredje man om
eventuell utmätningsbar egendom samt för meddelande om förbud och un-
derrättelser som avses i 6 kap. 11 utsökningsförordningen (1981:981).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:800

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007