SFS 2007:801 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

070801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2003:564) om bidrag till åt-

gärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning ska ha följande
lydelse.

6 § Bidrag till teknikupphandling får, med den begränsning som stadgas i
andra stycket, lämnas med högst 50 procent av merkostnaderna jämfört med
en traditionell upphandling för

1. framtagande av kravspecifikation,
2. provning av den produkt eller det system som upphandlas,
3. utvärdering av nya produkt- eller systemlösningar som identifierats i

teknikupphandlingen, samt

4. att undersöka de tekniska förutsättningarna för att uppfylla identifie-

rade beställarkrav.

Bidrag till teknikupphandling lämnas som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

1 och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förord-

ningen samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till nä-
ringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2007:801

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007