SFS 2007:802 Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

070802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:283) om regionalt

bidrag till företagsutveckling

1 att 2, 4, 7, 8, 15, 17�19 och 30 §§ ska ha föl-

jande lydelse.

2 § Regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas med de begränsningar
och i enlighet med de handläggningsregler som följer av kommissionens för-
ordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

2 och 18�20 §§

förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

4 § Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas till samma bidrags-
mottagare med högst 1 200 000 kronor under en period av tre beskatt-
ningsår. Företag inom vägtransportsektorn får dock beviljas bidrag med
högst 800 000 kronor inom samma period. Om flera företag samverkar inom
ett projekt, enligt 18 § 1, gäller begränsningen varje företag för sig.

7 §

3 Bidrag får lämnas till

1. små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmäs-

siga villkor, och

2. företag som gemensamt genomför ett samverkansprojekt för investe-

ringar enligt 13 §. Bidrag får i detta fall lämnas även till stora företag under
förutsättning att de ingår i ett samverkansprojekt med små eller medelstora
företag, samt till en organisation om denna administrerar samverkansprojek-
tet.

8 §

4 Bidrag får lämnas i

1. stödområdena A och B enligt förordningen (1999:1382) om stödområ-

den för vissa regionala företagsstöd,

2. glesbygd, och
3. landsbygd.

1 Förordningen omtryckt 2005:741. Senaste lydelse av förordningens rubrik
2005:529.

2 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

3 Senaste lydelse 2005:529.

4 Senaste lydelse 2005:529. �ndringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

SFS 2007:802

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:802

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

15 §

5 Regionalt bidrag till företagsutveckling får inte lämnas till verksam-

het som avser saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter.

17 §

6 Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas för investeringar

enligt 18 § 1 och 2 samt 19 och 20 §§ samt för investeringar i stödområde A
enligt 18 § 3 och 4. Bidrag får dessutom lämnas, om det finns särskilda skäl,
till investeringar enligt 18 § 3 och 5 i områden utanför stödområde A som
utgör landsbygd eller glesbygd eller omfattas av stödområde B.

18 §

7 Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas högst med ett be-

lopp som motsvarar följande procenttal av de utgifter som har godkänts för
investeringen:

1. 50 procent för åtgärder som ska genomföras i form av ett samverkans-

projekt som omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns särskilda
skäl två fristående företag, som är begränsat i tiden samt för de deltagande
företagen beräknas skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå,

2. 50 procent för åtgärder som följer av deltagande i projekt inom regio-

nala tillväxtprogram eller strukturfondsprogram,

3. 50 procent för investering i glesbygd,
4. 40 procent för investering i ett sådant område inom stödområde A som

inte utgör glesbygd,

5. 25 procent för investering i övrigt inom stödområde B samt i lands-

bygd.

19 §

8 Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av en konsultcheck

får lämnas med högst 50 procent av de godkända utgifterna för investe-
ringen. Ett sådant bidrag får inte överstiga 150 000 kronor. Bidraget får en-
dast avse investeringar enligt 13 § 4.

30 §

9 Beslut om bidrag ska, förutom de särskilda villkor som gäller för

stöd av mindre betydelse, innehålla de villkor som kan behövas för tillsyn
och uppföljning av hur bidraget används.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:529.

6 Senaste lydelse 2005:741.

7 Senaste lydelse 2005:529. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 2005:529.

9 Senaste lydelse 2005:529.