SFS 2007:803 Förordning om ändring i förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

070803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1028) om stöd för
installation av solvärme i kommersiella lokaler;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 9 §§ förordningen (2006:1028) om stöd

för installation av solvärme i kommersiella lokaler ska ha följande lydelse.

1 §

1 Enligt vad som framgår av bestämmelserna i denna förordning får

statligt stöd ges för att främja en effektiv och miljöanpassad användning av
energi genom användning av solvärme för uppvärmningsändamål i kommer-
siella lokaler.

9 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

2 och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förord-

ningen samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till nä-
ringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

2 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2007:803

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007