SFS 2007:804 Förordning om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

070804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:764) om statligt
stöd till näringslivet;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:764) om statligt

stöd till näringslivet

1

dels att 1 och 18�20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 26 §, av följande ly-

delse.

1 §

2 Denna förordning ska tillämpas på statligt stöd till näringslivet i form

av lån och bidrag, i den mån regeringen föreskriver det.

Bestämmelserna i 21�23 §§ ska dock tillämpas på allt statligt stöd som

omfattas av artikel 87 i EG-fördraget. Bestämmelserna i 18�20 §§ gäller för
allt statligt stöd som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och
88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

3.

18 §

4 Av artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 framgår

att stöd av mindre betydelse inte kan lämnas under vissa förutsättningar.

19 §

5 Innan ett stöd av mindre betydelse beviljas ska det stödmottagande

företaget lämna en skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre bety-
delse som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det
innevarande beskattningsåret. Redogörelsen ska därutöver innehålla infor-
mation om eventuellt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och
som avser samma stödberättigade kostnader som är aktuella för det nya stö-
det av mindre betydelse.

Det framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 att i fråga

om stöd som beviljas inom ramen för en garantiordning, i form av en garanti
som finansieras från EU:s budget genom Europeiska investeringsfonden,
varje stödmottagare ska intyga att det sammanlagda stöd av mindre bety-
delse som stödmottagaren fått inte överstiger det i förordningen angivna
stödtaket.

1 Förordningen omtryckt 1993:1292.

2 Senaste lydelse 2001:52.

3 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

4 Senaste lydelse 2006:199.

5 Senaste lydelse 2001:52.

SFS 2007:804

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:804

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Stödet får enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 inte bevil-

jas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre
betydelse som företag får under det innevarande beskattningsåret och de två
föregående beskattningsåren överskrider det i förordningen angivna stöd-
taket.

20 §

6 Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett företag får en-

ligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 inte överstiga 200 000
euro under en period av tre beskattningsår. Ett företag som är verksamt inom
vägtransportsektorn får enligt samma förordning inte lämnas stöd av mindre
betydelse som överstiger 100 000 euro under en period om tre beskatt-
ningsår.

När det gäller stöd i form av lån, kapitaltillskott och riskkapitalåtgärder

samt stöd som ges inom ramen för en garantiordning finns bestämmelser om
hur stödets storlek ska beräknas i kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006.

Stöd av mindre betydelse får enligt kommissionens förordning (EG) nr

1998/2006 inte lämnas till ett företag som samtidigt beviljas stöd enligt an-
dra gemenskapsbestämmelser om detta, för samma stödberättigade kostna-
der, leder till en högre stödnivå än den som är tillåten enligt dessa gemen-
skapsbestämmelser.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse lämnas ska företaget upp-

lysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till-
lämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse
som offentliggjorts i EUT L 379, 28.12.2006, s. 5. Detta gäller dock inte om
stödet lämnas inom ramen för en sådan garantiordning som avses i 19 §.

26 § Beslut om statligt stöd till näringslivet får överklagas endast om re-
geringen särskilt har föreskrivit det.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2001:52.