SFS 2007:805 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

070805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska

ha följande lydelse.

2 §

1 Så snart det finns anledning att anta att den adress en person har inte

är registrerad i folkbokföringen, ska Totalförsvarets pliktverk, Vägverket,
Centrala studiestödsnämnden, Statens person- och adressregisternämnd,
Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och kom-
mun, med undantag för socialtjänsten, underrätta Skatteverket om adressen.

Underrättelse ska även lämnas så snart det finns anledning att anta att den

adress som är registrerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig.

Underrättelse om den adress en person har behöver inte lämnas om det är

uppenbart att adressen är tillfällig eller av annat skäl inte ska registreras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:500.

SFS 2007:805

Utkom från trycket
den 20 november 2007

3 SFS 2007:708�844

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007