SFS 2007:806 Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

070806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning om
ändring i förordningen (1998:1513) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:1513) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

dels att 7 kap. 5, 8–11 och 13–16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 10 a, 11 a

och 11 b §§, av följande lydelse.

7 kap.

5 §

2

En läkare som, efter föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett annat

EES-land än Sverige, eller i Schweiz, har rätt att kalla sig specialistkompe-
tent läkare, ska på ansökan få bevis om specialistkompetens här i landet om
läkaren har svensk legitimation för yrket och ett sådant bevis om specialist-
kompetens för läkare som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

Bevis om specialistkompetens för läkare enligt 11 b § får tidsbegränsas.
Bevis om specialistkompetens utfärdas endast för specialiteter som är

godkända i Sverige.

8 §

3

En tandläkare som, efter föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett

annat EES-land än Sverige, eller i Schweiz, har rätt att kalla sig specialist-
kompetent tandläkare, ska på ansökan få bevis om specialistkompetens här i
landet om tandläkaren har svensk legitimation för yrket och ett sådant bevis
om specialistkompetens för tandläkare som anges i föreskrifter meddelade
av Socialstyrelsen.

Bevis om specialistkompetens för tandläkare enligt 11 b § får tidsbegrän-

sas.

Bevis om specialistkompetens utfärdas endast för specialiteter som är

godkända i Sverige.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036) ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 141, Celex 32006L0100) om anpassning av vissa direktiv
när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens
anslutning.

2 Senaste lydelse 2004:737.

3 Senaste lydelse 2004:737.

SFS 2007:806

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:806

9 §

4

En sökande som har utbildning som arbetsterapeut, audionom, biome-

dicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, optiker, ortopedingenjör,
psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast,
sjukhusfysiker eller tandhygienist från ett annat EES-land än Sverige, eller
från Schweiz, ska på ansökan få legitimation eller annat behörighetsbevis
här i landet om

1. den sökande har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbe-

vis över behörighetsgivande utbildning som följer av EES-avtalet eller av
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan
och Schweiz å andra sidan, och

2. det yrke som sökanden avser att utöva här i landet och det yrke han el-

ler hon är behörig för i ursprungsmedlemsstaten, är jämförbara yrkesverk-
samheter.

En yrkesutövare som avses i 1–3 och 5–8 §§ får ansöka om legitimation

eller annat behörighetsbevis enligt de bestämmelser som anges i första
stycket.

10 §

5

En sökande som avses i 1–3 och 5–9 §§ vars utbildnings-, examens-

eller annat behörighetsbevis inte uppfyller kraven för legitimation eller an-
nat behörighetsbevis ska ändå få legitimation eller annat behörighetsbevis
om den sökande genom yrkeserfarenhet förvärvat rättigheter till yrket eller
har en jämställd utbildning och behörig myndighet intygat detta.

10 a §

Ansökan om kompetensbevis eller behörighet enligt 1–10 §§ görs

hos Socialstyrelsen.

11 §

En yrkesutövare som avses i 1–3, 6–7, 9–10 och 12 §§ och som för

första gången avser att temporärt och tillfälligt utöva yrket i Sverige ska
skriftligen underrätta Socialstyrelsen om detta.

Om yrkesutövaren har för avsikt att ett senare år tillhandahålla temporära

och tillfälliga tjänster här, ska en underrättelse om detta ske det året.

En underrättelse enligt denna bestämmelse ska anses innefatta även en an-

sökan om tidsbegränsad legitimation.

11 a §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka handlingar som

ska bifogas en underrättelse enligt 11 §.

11 b §

En yrkesutövare som har ansökt om legitimation enligt 11 § och

som uppfyller villkoren för legitimation enligt 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 eller 12 §,
ska få en tidsbegränsad legitimation för yrket.

13 §

6

Socialstyrelsen ska se till att en sökande enligt 1–11 §§ får de upp-

lysningar om svenska författningar som är nödvändiga för att utöva yrket.

Socialstyrelsen ska även i övrigt på förfrågan från en yrkesutövare i ett

EES-land eller i Schweiz som har för avsikt att etablera sig i Sverige lämna

4 Senaste lydelse 2004:737.

5 Senaste lydelse 2004:737.

6 Senaste lydelse 2002:148.

background image

3

SFS 2007:806

upplysningar om vad som gäller i fråga om självständig yrkesverksamhet
inom hälso- och sjukvården m.m. här i landet.

14 §

7

Ärenden om legitimation eller annan behörighet enligt föreskrifter

som avses i 1–11 §§ ska handläggas skyndsamt. Socialstyrelsens beslut i
ärenden enligt 1–10 §§ ska fattas inom tre månader från ansökningsdagen.
Om ansökan måste kompletteras eller om det finns andra särskilda skäl, får
tidsfristen förlängas.

Socialstyrelsen ska om det behövs underrätta de behöriga hälso- och sjuk-

vårdsmyndigheterna i det eller de EES-länder eller i Schweiz där yrkesutö-
varen tidigare varit verksam om beslut om legitimation eller behörighet som
meddelats enligt 1–10 §§.

15 §

8

Om en yrkesutövare med svensk legitimation eller annan behörighet

som avses i 1–10 och 11 b §§ även har motsvarande utbildnings-, examens-
eller annat behörighetsbevis från ett annat EES-land än Sverige eller från
Schweiz och yrkesutövaren här i landet

1. döms för brott i sin yrkesutövning,
2. meddelas disciplinpåföljd med anledning av sin yrkesutövning,
3. föreskrivs en prövotid,
4. får sin legitimation återkallad, eller
5. får sin rätt att förskriva läkemedel eller alkohol inskränkt,

ska Socialstyrelsen underrätta den behöriga hälso- och sjukvårdsmyndighe-
ten i det andra landet om åtgärden och om skälen för åtgärden.

På begäran av en behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet i ett annat EES-

land eller i Schweiz, ska Socialstyrelsen skyndsamt lämna de upplysningar
som kan behövas för prövning av behörighet i ett visst fall.

16 §

9

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om de utbildnings-, exa-

mens- och andra behörighetsbevis som anges i EES-avtalet och avtalet mel-
lan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och
Schweiz å andra sidan och som enligt 1–3, 5–7 och 8 §§ ska ge legitimation
eller bevis om specialistkompetens här i landet.

Socialstyrelsen får även meddela ytterligare föreskrifter om legitimation

eller annan behörighet som avses i 1–10 och 11 b §§ samt om anpassnings-
period, lämplighetsprov och yrkesverksamhet i den utsträckning sådana krav
enligt EES-avtalet eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan får ställas på en sö-
kande.

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2007.

7 Senaste lydelse 2002:148.

8 Senaste lydelse 2002:148.

9 Senaste lydelse 2004:737.

background image

4

SFS 2007:806

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)