SFS 2007:808 Lag om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

070808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen
(2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 8 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:395) om

ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall utgå.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9.

SFS 2007:808

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007