SFS 2007:809 Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

070809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 8 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:625) om ar-

betsmarknadspolitiska program

2

dels att 2 och 3 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

4 §

3

Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring har vid deltagande i jobbgarantin för ungdomar rätt till
aktivitetsstöd.

Den som fyllt 18 år men inte är berättigad till ersättning enligt lagen om

arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i jobbgarantin för ungdomar rätt
till utvecklingsersättning.

7 §

4

Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program skall inte an-

ses som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning med anställ-
ningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt ar-
bete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdo-
mar eller en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning
(SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats skall den som tar del av pro-

grammet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler
i arbetsmiljölagen (1977:1160):

� 2 kap. 1�9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
� 3 kap. 1�4 och 7�14 §§ om allmänna skyldigheter,
� 4 kap. 1�4 och 8�10 §§ om bemyndiganden,
� 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
� 7 kap. om tillsyn,
� 8 kap. om påföljder, och
� 9 kap. om överklagande.
Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare skall gälla den som har

upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

1 Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9.

2 Senaste lydelse av
2 § 2006:1071
3 § 2004:1324.

3 Senaste lydelse 2004:1324.

4 Senaste lydelse 2007:395.

SFS 2007:809

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:809

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdoms-

program eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under
denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)