SFS 2007:810 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

070810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 8 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring

dels att 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 30 a §, av följande lydelse.

9 §

2

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som

1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares

räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i
veckan,

2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte

anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan,

3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i

den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer,

4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med

den offentliga arbetsförmedlingen, och

5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete.
Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt

till ersättning vid fortsatt arbetslöshet.

30 a §

3

Till en sökande som lämnat jobbgarantin för ungdomar får, om det

är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar vad som
senast lämnades i ersättning under deltagandet i jobbgarantin för ungdomar.
Beloppet skall lägst vara det som bestäms enligt 24 § andra stycket, om an-
sökan om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden
lämnade jobbgarantin för ungdomar.

Det som sägs i första stycket får tillämpas högst två gånger för en sö-

kande.

1 Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9.

2 Senaste lydelse 2000:1460.

3 Tidigare 30 a § upphävd genom 2006:1546.

SFS 2007:810

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:810

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)