SFS 2007:813 Förordning om jobbgaranti för ungdomar

070813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om jobbgaranti för ung-
domar.

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda

arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt
som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja
eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller ut-
vecklingsersättning.

2 § Inom ramen för jobbgarantin för ungdomar ska arbetsförmedlingen
göra följande:

1. Arbetsförmedlingen ska snarast genomföra en fördjupad kartläggning

som kompletterar den individuella handlingsplan som ska ha upprättats en-
ligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten. Den fördjupade kartläggningen ska visa vilka aktiviteter deltagaren
behöver för att ytterligare kunna stärka sin position på arbetsmarknaden.
Den individuella handlingsplanen ska revideras därefter.

2. Arbetsförmedlingen ska lämna det intensifierade stöd som deltagaren

bedöms behöva för att kunna uppfylla vad som överenskommits i den revi-
derade individuella handlingsplanen.

Anvisningar till jobbgarantin för ungdomar

3 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som anvi-
sas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde
ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt för-
ordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.

När länsarbetsnämnden anvisar en enskild till jobbgarantin ska anvis-

ningen ske när den enskilde varit arbetslös och anmäld som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen under en period om tre sammanhäng-
ande månader.

Frågor om anvisningar prövas av länsarbetsnämnden eller på det sätt som

Arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.

4 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får endast göras, om an-
visningen helt täcker den enskildes arbetsutbud.

SFS 2007:813

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:813

Om den enskildes arbetsutbud delvis täcks av arbete och den enskilde är

berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring, får en anvisning till jobbgarantin göras för den återstående
delen av arbetsutbudet.

Vem som får anvisas till jobbgarantin för ungdomar

5 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person
som

1. har fyllt 16 men inte 25 år, och
2. under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och

anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

En person som arbetar mindre än sitt arbetsutbud får anvisas till garantin

endast om han eller hon är berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för ungdomar

6 § Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska aktiviteterna i
jobbgarantin för ungdomar, inklusive sådan anställning eller utbildning som
enligt 10 § andra stycket kan ingå i garantin, täcka den enskildes arbetsutbud
inom garantin och omfatta

� fördjupad kartläggning,
� studie- och yrkesvägledning, och
� jobbsökaraktiviteter med coachning.
Därefter bör aktiviteterna i första stycket kombineras med
� arbetspraktik, och
� utbildning.
Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik och utbildning motsvara

minst fyra timmar per vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av
coachen.

7 § Med arbetspraktik enligt 6 § andra stycket avses praktik på en arbets-
plats. Arbetspraktik får anordnas av den som länsarbetsnämnden ingår över-
enskommelse om arbetspraktik med. Arbetspraktik inom ramen för jobb-
garantin för ungdomar får pågå under längst tre månader.

8 § Med utbildning enligt 6 § andra stycket avses följande:

� kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den en-

skilde att få ett arbete, eller

� kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde

att påbörja eller återgå till utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd
eller utbildningsersättning.

9 § Aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar får genomföras i länsar-
betsnämndens regi eller upphandlas.

background image

3

SFS 2007:813

Hur lång tid man får ta del av jobbgarantin för ungdomar

10 § Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av akti-
viteterna inom garantin till dess han eller hon

1. påbörjar en anställning med eller utan statligt stöd,
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning, eller

3. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader.
Den påbörjade anställningen eller utbildningen måste pågå i mer än en

månad för att den enskilde inte längre ska få delta i garantin.

�&terinträde i jobbgarantin för ungdomar

11 § Den som har lämnat jobbgarantin för ungdomar enligt 10 § första
stycket 1 återinträder i garantin på samma ersättningsdag i garantin som när
han eller hon lämnade den, under förutsättning att han eller hon inte uppfyl-
ler ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
och inte heller erbjuds annan anställning.

Den som lämnat garantin enligt 10 § första stycket 2 återinträder i garan-

tin på samma ersättningsdag i garantin som när han eller hon lämnade den,
under förutsättning att utbildningen pågått högst ett år.

�&terkallelse av anvisning till jobbgarantin för ungdomar

12 § En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska återkallas om den
som anvisats

1. avvisar någon aktivitet inom garantin eller någon annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtag-
bara skäl eller inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter,

2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.
En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska också återkallas om det i

övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Ny anvisning till jobbgarantin för ungdomar

13 § Om en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har återkallats enligt
12 § första stycket 1 eller 2 får den enskilde på nytt anvisas till garantin om
han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts. I de 45 dagarna ska
dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in.

Den som på nytt anvisas till garantin träder in i garantin på samma ersätt-

ningsdag som han eller hon lämnade den.

background image

4

SFS 2007:813

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ersättning till den enskilde

14 § Ersättning till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar kan lämnas
i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd.

Tillsyn

15 § Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna ska till Inspektio-
nen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för
inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handlägg-
ningen av ärenden om återkallande av anvisningar till jobbgarantin för ung-
domar.

�verklaganden

16 § Länsarbetsnämndens beslut att återkalla en anvisning får överklagas
hos Arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut och andra beslut av länsarbetsnämnden

än sådana som anges i första stycket får inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter

17 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.
2. För ungdomar som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för delta-

gande enligt 5 §, och som har varit arbetslösa och anmälda som arbetssö-
kande hos den offentliga arbetsförmedlingen under en sammanhängande pe-
riod som överstiger tre månader, gäller i stället för 3 § andra stycket att an-
visning till jobbgarantin ska ske senast den 31 maj 2008.

3. För en person som fullföljt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt

program enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen
(2007:816) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspoli-
tiska program, ska i den period som avses i 5 § första stycket 2, inräknas den
tid som personen deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)