SFS 2007:814 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

070814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivi-

tetsstöd

1

dels att 1, 4�5 b, 6�9, 24 a och 25 §§ samt rubrikerna närmast före 7 och

8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 2, 3 och 5 c�

5 e §§, samt närmast före 2, 3 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

2 Denna förordning innehåller bestämmelser om

� utvecklingsersättning i form av dagpenning,
� aktivitetsstöd i form av dagpenning; sådant stöd benämns också utbild-

ningsbidrag, och

� stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader.

Utvecklingsersättning

Till vem utvecklingsersättning lämnas

2 §

3

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som

� inom det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser deltar i

jobbgarantin för ungdomar eller aktiviteter inom denna insats,

� har fyllt 18 men inte 25 år, och
� inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Utvecklingsersättning lämnas även enligt 5 d § till den som deltar i jobb-

och utvecklingsgarantin.

Med vilket belopp utvecklingsersättning lämnas

3 §

4 Till den som har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat pro-

gram i gymnasieskolan eller ett individuellt program med minst tre års stu-
dier inom gymnasieskolan, lämnas utvecklingsersättning med ett belopp,

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2002:1057.

3 Tidigare 2 § upphävd genom 2007:416.

4 Tidigare 3 § upphävd genom 2007:416.

SFS 2007:814

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:814

som motsvarar det studiebidrag inom studiemedlet som lämnas enligt 3 kap.
12 a § studiestödslagen (1999:1395), delat med fem.

Till övriga lämnas, till och med det första kalenderhalvåret det år som per-

sonen fyller 20 år, utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det
studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestöds-
lagen, delat med 22. Därefter lämnas utvecklingsersättning med det belopp
som anges i första stycket.

4 §

5 Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i de arbetsmarknadspolitiska programmen

� jobb- och utvecklingsgarantin,
� arbetsmarknadsutbildning,
� arbetspraktik,
� stöd till start av näringsverksamhet,
� ungdomsinsatser,
� förberedande insatser, eller
� projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För den som inom det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdoms-

insatser deltar i jobbgarantin för ungdomar eller aktiviteter inom denna in-
sats krävs, för att aktivitetsstöd ska lämnas, att deltagaren är eller skulle ha
varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om ar-
betslöshetsförsäkring eller har fyllt 25 år.

5 §

6 Till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersätt-

ning lämnas aktivitetsstöd med samma belopp som skulle ha lämnats som
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
dock lägst 320 kronor per dag.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersätt-

ning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst
som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst
320 kronor per dag.

När aktivitetsstödets belopp bestäms ska dag med aktivitetsstöd jämställas

med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsför-
säkring.

Särskilda bestämmelser för den som deltar i jobbgarantin för ungdomar

samt aktiviteter inom denna insats finns i 5 c §.

5 a §

7 Till den som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshets-

ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivi-
tetsstöd med 223 kronor per dag. Detta gäller dock inte den som i stället får
utvecklingsersättning enligt 2 eller 5 d §.

Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas ersättning en-

ligt denna paragraf under längst 450 dagar. I dessa 450 dagar ingår dagar då
deltagaren fått utvecklingsersättning enligt 5 d §.

5 Senaste lydelse 2007:416.

6 Senaste lydelse 2007:416.

7 Senaste lydelse 2007:416.

background image

3

SFS 2007:814

5 b §

8 Till den som återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin enligt 14 §

förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobb-
garantin för ungdomar enligt 11 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti
för ungdomar, lämnas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det be-
lopp som deltagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade lämnat garan-
tin.

Till den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin enligt 16 §

förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin eller till jobbgarantin för
ungdomar enligt 13 § förordningen om jobbgaranti för ungdomar, lämnas
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som deltagaren
skulle ha fått om beslut om återkallelse inte fattats.

5 c §

9 Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar eller aktiviteter

inom denna insats, och som är eller skulle ha varit berättigad till
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som
låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen:

� 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
� 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och
� 65 procent därefter.
När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska da-

gar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt la-
gen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år till-

lämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det
som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han
eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar eller en aktivitet inom denna in-
sats gäller detta från och med den dag föräldraskapet uppstod. Från och med
ersättningsdag 301 lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsför-
tjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 320 kronor

per dag.

5 d § Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin direkt efter att ha
deltagit i jobbgarantin för ungdomar, och som under deltagandet i jobb-
garantin för ungdomar hade stöd i form av utvecklingsersättning, lämnas ut-
vecklingsersättning i stället för aktivitetsstöd även under deltagandet i jobb-
och utvecklingsgarantin. Detta gäller dock endast fram till dess att deltaga-
ren fyller 25 år. Därefter lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag.

5 e § Till unga med funktionshinder som deltagit i program under minst
tolv månader lämnas aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag.

8 Senaste lydelse 2007:416.

9 Tidigare 5 c § upphävd genom 2006:1551.

background image

4

SFS 2007:814

Gemensamma bestämmelser om aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning

Beräkning

6 §

10 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning beräknas av Försäkringskas-

san till ett bestämt belopp per dag och lämnas högst fem dagar per kalender-
vecka. Om det program som ger rätt till stöd inte pågår på heltid ska stödet
minskas i motsvarande utsträckning om det inte finns särskilda skäl mot det.

Utbetalning

7 §

11

Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

månadsvis i efterskott. Belopp som understiger 10 kronor per dag betalas
inte ut.

Frånvaro

8 §

12 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro

från aktiviteter, om frånvaron beror på

1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren

anmält sjukdomen till Försäkringskassan; bestämmelserna i 3 kap. 7, 8 och
14 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring ska gälla vid denna frånvaro,

2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till

tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10�12 §§ lagen om allmän försäkring,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,
4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller an-

nan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om
uppehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verk-
samhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni�augusti,

5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklings-

garantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolv-
månadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är be-
redd att ta aktiv del av arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmed-
ling,

6. vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till er-

sättning enligt 4, 6 och 10 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet
för närståendevård,

7. hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedels-
lagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsme-
delslagen, eller

8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsmark-

nadsstyrelsen (AMS) meddelar.

9 § Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas inte för den första da-
gen i en sjukperiod (karensdag). Som karensdag räknas endast dag under vil-

10 Senaste lydelse 2004:957.

11 Senaste lydelse 2004:957.

12 Senaste lydelse 2007:416.

background image

5

SFS 2007:814

ken stöd skulle ha lämnats, om inte bestämmelsen om karensdag hade gällt.
Den som blir sjuk inom fem kalenderdagar efter en sjukperiod slipper en ny
karensdag. Ingen deltagare ska få avdrag under mer än tio karensdagar under
en period om tolv månader.

Karensdagen gäller dock inte för den för vilken ett beslut enligt 3 kap.

4 b § första stycket lagen om allmän försäkring eller 13 § första stycket la-
gen (1991:1047) om sjuklön gäller.

24 a §

13 Länsarbetsnämnden ska till Försäkringskassan lämna följande

uppgifter när någon ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

� namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer för

den som ska få stödet,

� under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,
� omfattningen av programmet,
� vem som anordnar programmet eller en aktivitet,
� i förekommande fall, om att den som anvisats till jobbgarantin för ung-

domar har slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gym-
nasieskolan eller ett individuellt program med minst tre års studier inom
gymnasieskolan, och

� i förekommande fall lön, andra anställningsförmåner och sådan pen-

sionsförmån som avses i 11 § 6.

25 §

14 När Försäkringskassan prövar ett ärende om aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning i första instans tillämpas bestämmelserna om ompröv-
ning, ändring och överklagande av beslut i 20 kap. 10�13 §§ lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

Centrala studiestödsnämndens beslut om återbetalning av stöd får inte

överklagas. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen (1973:418)
om omprövning av nämndens beslut tillämpas på beslut om återbetalning av
stöd.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2004:957.

14 Senaste lydelse 2004:957.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007