SFS 2007:815 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

070815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2–5, 7, 13 och 14 §§ förordningen (2007:414)

om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

2 § Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska arbetsförmedlingen

1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin po-

sition på arbetsmarknaden, och

2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som

överenskommits i den individuella handlingsplan som ska ha upprättats en-
ligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten.

3 § En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som an-
visas erbjuds att ta del av programmet. Inom ramen för programmet kan den
enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas.

Frågor om anvisningar prövas av länsarbetsnämnden eller på det sätt som

Arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.

4 § En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras endast om an-
visningen till programmet helt täcker den enskildes arbetsutbud.

Om den enskildes arbetsutbud delvis täcks av arbete, får en anvisning gö-

ras för den återstående delen av arbetsutbudet.

5 § En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person
som

1. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbets-

förmedlingen, har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om ar-
betslöshetsförsäkring och har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersätt-
ningsperiod samt inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshets-
ersättning, eller

2. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring

men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som ar-
betssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbets-
marknadspolitiska program, eller

SFS 2007:815

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:815

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, om anvisningen

sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin.

För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras upp till

20 ersättningsdagar innan ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshets-
ersättning har förbrukats, om personen då bedöms inte kvalificera sig för en
ny period med arbetslöshetsersättning.

7 § Programmet delas in i tre faser. Den inledande fasen, som omfattar
längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvud-
sak omfatta

– kartläggning,
– jobbsökaraktiviteter med coachning, och
– förberedande insatser.
Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta
– arbetspraktik,
– arbetsträning, och
– förstärkt arbetsträning.
En arbetssökande, som efter 450 dagar med aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning inom programmet inte har funnit arbete, ska i fas tre anvisas
en varaktig samhällsnyttig sysselsättning.

13 § Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av
insatserna inom programmet till dess han eller hon

1. påbörjar en anställning med eller utan statligt stöd, eller
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning.

Den påbörjade anställningen eller utbildningen måste pågå i mer än en

månad för att den enskilde inte längre ska få delta i programmet.

14 §

Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 1 återinträ-

der i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet
som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att han eller hon inte
uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring och inte heller erbjuds annan anställning.

Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 2 återinträder i

jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet som
när han eller hon lämnade det, under förutsättning att utbildningen pågått
högst ett år.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)