SFS 2007:816 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

070816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

1

dels att 13 a, 13 b, 26�29 och 38 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 13 a, 26, 27 och 28 §§ ska utgå,
dels att 7�9 och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande ly-

delse.

2 §

2 I det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser ingår in-

satsen jobbgarantin för ungdomar. I stället för nedanstående bestämmelser
gäller för garantin förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

7 §

3 En anvisning ska omfatta verksamhet under en bestämd tidsperiod.

Tidsperioden får vara längst sex månader.

Dock ska anvisningar
� till prova-på-platser gälla under längst tre månader,
� till arbetsmarknadsutbildning kunna gälla till dess målet med utbild-

ningen uppnåtts, och

� som gäller stöd till start av näringsverksamhet kunna förlängas, om det

behövs på grund av sjukdom eller att myndighets tillstånd som behövs för
verksamheten blivit försenat.

Yrkeskompetensbedömning ska pågå under längst tre veckor.

8 §

4 En anvisning får göras för en person som

� är minst 25 år,
� är eller riskerar att bli arbetslös, och
� söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor finns för
� prova-på-platser i 14 a §, och

1 Senaste lydelse av
13 a § 2005:1200
13 b § 2005:1200
26 § 2004:1325
rubriken närmast före 13 a § 2005:1200.

2 Tidigare 2 § upphävd genom 2007:415.

3 Senaste lydelse 2007:415.

4 Senaste lydelse 2007:415.

SFS 2007:816

Utkom från trycket
den 20 november 2007

4 SFS 2007:708�844

background image

2

SFS 2007:816

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� stöd till start av näringsverksamhet i 18 §.

9 § För unga med funktionshinder får anvisning göras även för personer
som inte fyllt 25 år.

Anvisning får även göras för personer som fyllt 20 år, om de uppfyller

villkoren för att få

� särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb enligt förordningen

(1997:1275) om anställningsstöd, eller

� anställningsstöd för långtidssjukskrivna enligt förordningen om anställ-

ningsstöd.

39 §

5 Länsarbetsnämndens beslut att återkalla en anvisning och ett beslut

att den som mottagit stöd ska återbetala det helt eller delvis, får överklagas
till Arbetsmarknadsstyrelsen av den som beslutet rör. Arbetsmarknadsstyrel-
sens beslut får inte överklagas.

Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte över-

klagas. Länsarbetsnämnden ska dock ompröva beslut att inte anvisa någon
ett program, om den som inte anvisats begär det.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.
2. En person, som vid ikraftträdandet inte fyllt 25 år och deltar i ett arbets-

marknadspolitiskt program, får fullfölja deltagandet i insatsen. �ldre före-
skrifter gäller då fortfarande. Vid anvisningstidens slut anvisas de personer,
som uppfyller villkoren enligt 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti
för ungdomar, till jobbgarantin.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.