SFS 2007:817 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

6 a §

1

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt

5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande
personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om vilka personer som är registrerade som arbetssökande,
2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,
3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller del-

vis arbetslösa,

4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare,
5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i

arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller ersättning från en kommun,

6. uppgifter om sådant program, som avses i 5, som är stöd till start av nä-

ringsverksamhet,

7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvs-

arbetande,

8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,

9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till

arbetsmarknadens förfogande,

10. uppgifter om vilka personer som enligt registrering inte längre är aktu-

ella som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen och om skälet
till detta är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med arbetsförmed-
lingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning,

11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt

registrering, samt

12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1�10

gäller enligt registrering.

1 Senaste lydelse 2005:524.

SFS 2007:817

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:817

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)