SFS 2007:818 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

070818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 5 §§ förordningen (2003:766) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha
följande lydelse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 14 § första stycket lagen (2003:763) om

behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får
för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begräns-
ningar som anges i samma stycke samt i 10 och 11 §§ samma lag, i social-
försäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett
ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som
är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,
2. civilstånd,
3. medborgarskap,
4. födelseort,
5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den regi-

strerade är verksam i,

8. preliminärskatt, inkomsttaxering och fastighetstaxering,
9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt förordningen

(1998:1337) om tandvårdstaxa samt koder för de behandlingsförslag som
begäran avser,

12. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 9, 13 eller 14 § förord-

ningen om tandvårdstaxa,

13. koder för behandling som avses i förordningen om tandvårdstaxa,
14. förhållanden som anges i 15 § andra stycket förordningen om tand-

vårdstaxa,

15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för er-

sättningsgrundande förhållanden, i ärenden,

1 Senaste lydelse 2004:914.

SFS 2007:818

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:818

17. nedsatt arbetsförmåga,
18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden

av läkare eller annan intygsgivare,

19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutred-

ningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliterings-
planer,

20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och

vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

21. leverantörer av produkter och tjänster inom rehabiliteringsområdet,
22. vårdgivare,
23. remisser,
24. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för

beslutet om ersättning,

25. diagnoser,
26. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostads-

kostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § tredje stycket lagen
(1993:737) om bostadsbidrag,

27. bevakningsanledningar,
28. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
29. anledningen till att ett ärende har avslutats,
30. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Premiepensionsmyn-

digheten som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om
utgången, de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har över-
klagats,

31. beslut i ärenden,
32. att den registrerade får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt

förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

33. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 16�22 §§ förord-

ningen om aktivitetsstöd,

34. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis

på det allmännas bekostnad,

35. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
36. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i öv-

rigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,

37. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt so-

cialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,

38. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
39. vilken personkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om bilstöd till

handikappade som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn, och

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG-rättsliga regler.

5 §

För tillhandahållande av information om fastställd dagpenning och för

redovisning av utbetalade aktivitetsstöd och utvecklingsersättningar får per-
sonuppgifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automa-
tiserad behandling till Arbetsmarknadsstyrelsen.

background image

3

SFS 2007:818

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007