SFS 2007:819 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

070819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (1980:631) om ersätt-

ning av allmänna medel för skada orsakade av deltagare i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

1 ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

2

Ersättning av allmänna medel lämnas enligt bestämmelserna i denna

förordning till arbetsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett
arbetsmarknadspolitiskt program än det reguljära skolväsendet, för skador
som orsakats av den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

2. deltar i jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning och är under 18 år,

3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringsersätt-

ning, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring eller ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeför-
säkring,

4. fullgör praktik eller tar del av utbildning hos annan än arbetsgivaren

under en utvecklingsanställning enligt förordningen (2000:630) om sär-
skilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga, eller

5. gör ett obligatoriskt studiebesök, ett besök för kartläggning av sökan-

dens yrkeskunskaper eller ett förbesök vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning, anvisas det arbetsmarknadspolitiska pro-
grammet arbetsmarknadsutbildning utan att få aktivitetsstöd eller anvisas
jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning; detta gäller dock inte före en anvisning till stöd till start av närings-
verksamhet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2006:1550.

SFS 2007:819

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:819

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Skadan ska ha orsakats under ett besök som avses i första stycket 5 eller i

verksamhet som helt eller delvis förlagts till en icke-statlig arbetsplats eller
hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning
än det reguljära skolväsendet.

5 §

3

Under förutsättning att ersättningen inte överstiger 100 000 kronor be-

slutar

1. Arbetsmarknadsstyrelsen om ersättning för skador orsakade av någon

som avses i 1 § första stycket 1, 2, 4 och 5, och

2. Försäkringskassan om ersättning för skador orsakade av någon som av-

ses i 1 § första stycket 3.

Om myndigheten finner att ersättning bör lämnas med högre belopp eller

om ärendet är av principiell betydelse, ska myndigheten med eget yttrande
och den utredning som behövs lämna över ärendet till regeringen för avgö-
rande.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:1550.