SFS 2007:820 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

070820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1785) om
ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m. ;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1785) om ersättning

vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

1 ska

ha följande lydelse.

1 §

2

Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning
till den som

� deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd läm-
nas, med undantag för stöd till start av näringsverksamhet, eller

� deltar i jobbgarantin för ungdomar utan att aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning lämnas och är under 18 år, eller

� före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

länsarbetsnämnden deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kart-
läggning av sökandens yrkeskunskaper.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:645.

2 Senaste lydelse 2006:1554.

SFS 2007:820

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007